Mistä sähkön siirtolaskuni muodostuu?

Sähköverkko toimii kuten tietoliikenneyhteys - maksat kaistasta etkä siitä, kuinka paljon dataa siirtyy. Samoin tieverkosto on käytettävissä aina, kun sitä tarvitset. Sähkön siirtomaksussa maksat sähköverkon olemassaolosta, siitä että sähköä on saatavilla silloin ja niin paljon kuin tarvitset.

Näin maksamasi euro sähkön siirtolaskussa jakautuu.
Luvut perustuvat vuosien 2019–2022 kustannuksiin. Kuva ei sisällä sähkö- tai arvonlisäveroa.

Jokaisesta maksamastasi eurosta lähes 70 senttiä käytetään verkon parantamiseen ja verkkopalvelun tuottamiseen asiakkaillemme. Siirretyn energian määrä vaikuttaa vain noin 20 prosenttiin kustannuksista.

Sähkönsiirron hinta koostuu perusmaksusta ja sähkön kulutukseen perustuvasta osasta sekä mahdollisesta tehoon perustuvasta tehomaksusta. Sähkönjakelun kustannukset syntyvät suurimmaksi osaksi verkon rakentamisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta sekä näiden rahoittamisesta. Näihin kustannuksiin käytetyn energian määrällä ei ole suurta vaikutusta. Siksi jakelumaksussa perusmaksun osuus on iso ja muuttuvan kulutusmaksun pienempi.

Sähkönsiirtolaskulla veloitetaan lisäksi sähkövero, joka tilitetään edelleen valtiolle.

Miten Fingridin ilmoittama kantaverkkomaksujen perimättä jättäminen vaikuttaa Carunan asiakkaiden hintoihin? – Lue lisää sivun alalaidan kysymyksiä ja vastauksia -osiosta

Lue lisää: Sähkövero ja arvonlisävero

Siirtomaksulla saat kaikki sähköverkkotoimintaan liittyvät palvelut

Sähkön siirtomaksuun (verkkopalvelumaksu) sisältyy asiakaspalvelu, sähkön mittauspalvelu, ympärivuorokautinen vikapalvelu, vikojen korjaus kaikissa tilanteissa sekä henkilöstön palkat ja ICT-kustannukset. Maksulla katetaan myös sähköverkon ylläpito, kunnostaminen, kehittäminen, uuden verkon rakentaminen ja ikääntyneen verkon uudistaminen tulevaisuuden tarpeisiin.

Mikä liittymismaksu sitten on?

Liittymismaksussa maksetaan vain verkkoon liittämisen kustannukset eli varsinaisen sähköliittymän rakentaminen.

Miltä näyttää sähkönjakelun hinta tulevaisuudessa?

Sota Ukrainassa ja sodan seuraamukset ovat kasvattaneet myös sähkönjakeluyhtiön kustannuksia. Esimerkiksi häviöenergian hinnat ovat nousseet ja nousevat edelleen sähkömarkkinoilla tällä hetkellä olevan kriisin vuoksi. Vuonna 2022 häviösähkön kustannukset nousivat noin 35 prosenttia, ja vuodelle 2023 häviösähkön kustannusten osuuden odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2022 verrattuna. 

Yleinen inflaatio sekä kriisitilanteen vaikutukset globaaleihin raaka-aineiden ja komponenttien hintoihin kasvattavat verkon kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Lisäksi markkinakorot ovat nousseet lisäten pääomakustannuksia. Yleiset näkymät ovat hyvin huonosti ennustettavissa. Nämä syyt yhdessä käynnissä olevan valvontamenetelmäkehityksen kanssa tekevät hinnoittelun ennustamisesta erittäin vaikeaa.

Caruna Oy:ssä sähköverkon investointitarpeita lisää sähkönjakelun säävarmuuden parantamisen lisäksi myös uusiutuvan energiantuotannon kasvu, muun muassa erityisesti suuret tuulipuistot, lämmityksen ja liikenteen sähköistyminen ja joustotarpeiden kasvu sekä verkon ikääntyminen.

Caruna Oy:n sähköverkko on noin 80 000 km pitkä, ja se ulottuu Hangosta Kuusamoon. Verkkoalue on maantieteellisesti haastava sähkönjakelulle, sillä alueella on hyvin erilaisia toimintaolosuhteita. Verkon määrä yhtä asiakasta kohden on suuri. 

Caruna Espoo Oy:n alueella yhteiskunnan sähköistyminen etenee nopealla vauhdilla. Espoossa sähkönkulutuksen ennustetaan kasvavan 50 % vuoteen 2040 mennessä, kun edellisen 20 vuoden aikana kasvu on ollut viisi prosenttia. Tulevina vuosina Caruna Espoon investoinnit kohdistuvat ensisijaisesti puhtaan energian ratkaisujen mahdollistamiseen asumisessa, liikenteessä ja lämmöntuotannossa.

Caruna Espoon sähköverkko on 8 100 km pitkä. Verkkoalueella investoinnit asiakasta kohden ovat selvästi pienemmät kuin Caruna Oy:ssä.

Carunan hintojen vertailu muihin alan yhtiöihin

Sähkönjakeluyhtiöiden väliset hintaerot johtuvat yleensä verkko-omaisuuden määrän suhteesta asiakasmäärään. Mitä enemmän asiakkaita on jakamassa verkko-omaisuuden arvoa (metri/asiakas), sitä pienempi hinta on asiakkaalle. Verkko-omaisuudella tarkoitetaan verkkoyhtiön sähköverkon komponenttien yhteenlaskettua arvoa.

Caruna Oy:n 484 000 asiakkaalla verkon pituus on huomattavasti suurempi asiakasta kohden: 165 metriä ja investoinnit 216 euroa/asiakas (vuonna 2021 yhteensä 104,6 miljoonaa euroa). Asumismuodosta riippuen Caruna Oy:n asiakkaiden sähkönjakelun hinta on kalleimman neljänneksen joukossa 77 sähkönjakeluyhtiöstä.

Caruna Espoo Oy:n 230 000 asiakkaan sähkönjakelun hinta on edullisemman viidenneksen joukossa Suomessa, koska verkko on pitkälti modernisoitu, ja verkon kustannuksia on jakamassa useampi kaupunkilainen tiheästi asutulla alueella. Verkon pituus asiakasta kohden on 35 metriä ja investoinnit 154 euroa/asiakas (vuonna 2021 yhteensä 35,5 miljoonaa euroa).

Carunan hintojen vertailu muihin yhtiöihin, tammikuu 2023
Lähde: Energiavirasto, tammikuu 2023

Suomalaisten jakeluyhtiöiden hinnat ovat julkista tietoa

Energiavirasto päivittää hintatietoja verkkosivuillaan, ja jokainen voi tarkistaa kaikkien sähkönjakeluyhtiöiden hinnat. Yhtiökohtaiset hinnat päivittyvät kuukausittain ja löytyvät taulukon välilehdiltä.

Vertailussa keskihinnat näytetään tyyppikäyttäjittäin. Tyyppikäyttäjä on eri tavoin sähköä käyttävä asiakasryhmä kuten kerrostaloasuja tai sähköllä lämmittävä omakotiasuja.

Hinta sisältää kullekin asiakasryhmälle edullisimman tuotteen mukaisen keskihinnan esitetyllä vuosikulutuksella. Esimerkiksi kerrostalokäyttäjälle (2 000 kWh) kertaa yleissiirron yksikköhinta snt/kWh + perusmaksu €/kk kertaa 12 + verot ja lopulta saatu vuosikustannus on jaettu kokonaiskulutuksella, jolloin on saatu keskihinta (snt/kWh).

Energiaviraston hintatiedot -taulukko

Miten voin vaikuttaa omaan siirtolaskuuni?

Voit vaikuttaa omalla sähkönkäytölläsi sekä muuttuvaan verkkopalvelumaksuun (c/kWh) että sähköveroon (c/kWh). Vuotuisesta sähkön siirtomaksusta (verkkopalvelumaksu) näiden osuus kerrostalossa on noin 50 prosenttia ja sähkölämmitteisessä omakotitalossa noin 75 prosenttia.

Sähkön siirron hinnat eurooppalaisessa vertailussa

Vuoden 2021 lopussa EU:n korkeimmat verkkopalvelun keskihinnat olivat Belgiassa ja matalimmat Pohjois-Makedoniassa. Suomessa verkkopalvelun hinta on eurooppalaista keskitasoa.

Eurostat: Kotitalouksien veroton siirtohinta 2021

Vertaillessa suomalaisen verkkopalvelun hintaa asiakaskohtainen verkon määrä huomioiden, kuuluu Suomi Euroopan halvimpien maiden joukkoon huolimatta haastavista olosuhteista. Pitkien yhteyksien ja harvaanasuttuna maana olemme onnistuneet rakentamaan ja kehittämään verkkoamme erittäin kustannustehokkaasti. Myös sähkönjakelun toimitusvarmuus on Suomessa eurooppalaisessa vertailussa suhteessa hintaan erinomaisella tasolla. 

Eurostat: Price per network length 2021

Ajantasaiset suomalaisten verkkoyhtiöiden hintatilastot löytyvät Energiaviraston nettisivuilta.

Carunan sähköverkon kehittämisen painopisteet ovat energiavarmuuden turvaamisessa

Jatkamme investointejamme toimitusvarmuuden parantamiseksi ja energiamurroksen mahdollistamiseksi suunnitellusti. Jaksotamme toimitusvarmuusinvestoinnit nykyistä pidemmälle ajanjaksolle Caruna Oy:ssä, Caruna Espoo Oy:n osalta säävarmuusinvestointien takaraja on jatkossakin vuosi 2028. Energiamurroksen läpisaattamiseksi vaaditut investoinnit jatkuvat molempien yhtiöiden osalta. Venäläisestä ja fossiilisesta energiasta irtautuminen, kasvava sähkönkulutus ja sähköistyvä lämmitys, liikenne ja asuminen lisäävät verkon tehotarpeita.

Kustannustehokkuuden merkitys korostuu entisestään. Carunan investointien painopiste siirtyy pienjänniteverkon puolelle, jossa esimerkiksi paikalliset olosuhteet ja väestönkehitys vaikuttavat erilaisten ratkaisujen valintaan. Etsimme myös aktiivisesti uusia keinoja sähkönlaadun ja toimitusvarmuuden parantamiseen. Hyödynnämme esimerkiksi akkuvarastoja ja tutkimme sekä kehitämme muitakin joustomahdollisuuksia.

Miksi minä maksan verkonparannustöistä?

Nyky-yhteiskunta on voimakkaasti sähköriippuvainen, ja häiriötön sähkönsaanti on niin elämisen kuin liiketoiminnankin perusedellytys. Pääosin 1960–1970-luvuilla rakennettu sähköverkkomme vaatii jatkuvaa ja pitkäjänteistä kehitystyötä, kuten sähköasemien uudistamista ja rakentamista.

Haluamme taata, että saat vastinetta rahoillesi; nykyaikaisen sähköverkon, joka toimii luotettavasti säällä kuin säällä ja paikasta riippumatta. Nykyinen sähköverkko ei pysty vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Sijoittamalla sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen saat mahdollisimman sujuvaa sähköntoimitusta niin nyt kuin tulevaisuudessa. Parannamme ja uudistamme sähköverkkoa, jotta se toimii luotettavasti sekä mahdollistaa sähköautojen ja aurinkopaneelituotannon lisäämisen.

Ajantasaista tietoa käynnissä olevista työmaista

Uudistamme sähköverkkoamme niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla. Voit tarkastella kotisi lähellä olevaa työmaata karttapalvelustamme.

Carunan karttapalvelu

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten energiakriisi vaikuttaa sähkönjakelun hinnoitteluun?

Sota Ukrainassa ja sodan seuraamukset ovat kasvattaneet myös sähkönjakeluyhtiön kustannuksia. Esimerkiksi häviöenergian hinnat ovat nousseet ja nousevat edelleen sähkömarkkinoilla tällä hetkellä olevan kriisin vuoksi. Vuonna 2022 häviösähkön kustannukset ovat nousseet 50 prosentilla ja vuodelle 2023 häviösähkön kustannusten osuuden odotetaan nelinkertaistuvan vuoteen 2022 verrattuna. 

Yleinen inflaatio sekä kriisitilanteen vaikutukset globaaleihin raaka-aineiden ja komponenttien hintoihin kasvattavat verkon kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Lisäksi markkinakorot ovat kasvaneet lisäten pääomakustannuksia. Nämä syyt yhteenlaskettuna kasvattavat sähköverkkoyhtiöiden toiminnan kustannuksia.

Miten Fingridin ilmoittama kantaverkkomaksujen perimättä jättäminen vaikuttaa Carunan asiakkaiden hintoihin?

Fingrid tiedotti syksyllä 2022 jättävänsä kantaverkkomaksuja perimättä kuuden kuukauden ajalta merkittävästi kasvaneiden pullonkaulatulojen takia. Fingridille maksettava kantaverkkomaksu edustaa noin 10 % osuutta Carunan kustannuksista. Kantaverkkomaksut ovat jakeluverkkoyhtiöille ns. läpilaskutuseriä eli kantaverkkoyhtiölle maksetut kustannukset tulevat aina läpi jakeluhintaan. 

Kantaverkkomaksujen suunnitellut alennukset tarkoittavat kahdessa Caruna-yhtiössä noin 35 M€ kustannuslaskua vuonna 2023. Samaan aikaan häviökustannukset ovat nousseet korkeista sähkön hinnoista johtuen vuonna 2022 jo noin 15 M€ ja vuonna 2023 niiden oletetaan nousevan vielä ylimääräiset 35 M€. Lisäksi kustannuspuolella myös verkonrakentaminen on kallistunut noin 13 % ja operatiivisen toiminnan kustannukset noin 5 %. Myös pääomakustannukset (korot) ovat nousseet.

Lopputulemana sähkönjakeluliiketoiminnan muut kustannuserät ovat kasvaneet paljon Fingridin alennuksia enemmän ja siksi alennus ei mahdollista hinnan laskua, vaikka tuleekin suoraan läpi hintaan vaan ainoastaan vähentää korotuspainetta.

Miksi sähkönjakeluyhtiöiden hinnoittelu poikkeaa niin paljon toisistaan?

Hintaerot selittyvät sillä, minkälaisella alueella yhtiö toimii ja paljonko yhtiöllä on asiakkaita maksamassa sähköverkon rakentamisesta koituvia kustannuksia. 

Sähköverkon rakentaminen järvialueilla tai saaristossa on kalliimpaa kuin taajamissa. Toisaalta mitä enemmän on asiakkaita jakamassa kustannuksia, sitä edullisempi on yksittäisen asiakkaan maksama hinta. Tämän vuoksi siirtohinnat ovat kaupunkiyhtiöillä halvemmat kuin haja-asutusalueilla toimivilla yhtiöillä. Suomessa on 77 sähkönjakeluyhtiötä.

Käytän kesämökkiä vain harvoin, miksi joudun silti maksamaan siirtomaksua?

Sähköverkon on oltava koko ajan käyttökunnossa. Sähköverkon kustannuksista vain 20 prosenttia riippuu siirretyn energian määrästä. Valtaosa eli 80 prosenttia aiheutuu verkon olemassaolosta ja ylläpidosta. Näin verkkoyhtiölle syntyy kustannuksia, vaikka sähköä ei käytettäisikään. Tämä koskee erityisesti kesämökkejä.