Tuotannon toteutusvaihtoehdot, netotus ja tekniset ratkaisut

Pientuotanto aurinkopaneeleilla

Suurin osa Carunan jakeluverkkoon liitetyistä pienvoimaloista käyttää auringon tuottamaa energiaa aurinkopaneelien kautta. Useimmat aurinkovoimaloista on liitetty pientalojen tai maatilarakennuksen yhteyteen, joiden katoille on asennettu useampi aurinkopaneeli.

Aurinkovoimala koostuu useammasta aurinkopaneelista, joiden yhteenlaskettu paneeliteho pyritään mitoittamaan melko lähelle verkkolaitteen eli invertterin nimellistä tehoa, joka määrittää suurimman mahdollisten tuotantotehon. 

Esimerkiksi yhteenlaskettu paneeliteho voi olla 13,24 kW ja invertterin teho on 12 kW, jolloin suurin mahdollinen tuotantoteho on 12 kW.

Aurinkopaneeleilla voi kattaa oman kiinteistön kuluttamaa sähköä

Aurinkopaneelien tuottama sähkö kattaa pienestä osuudesta merkittävään määrään kiinteistön kuluttamasta sähköstä. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää myös sähköauton lataamiseen. 

Kannattavuuden kannalta on olennaista, että aurinkopaneelit on mitoitettu oikein ja aurinkopaneelien tuotanto ja oma sähkönkulutus osuisi mahdollisimman hyvin samaan ajankohtaan. 

Etelä-Suomessa oikein mitoitettu aurinkovoimala voi tuottaa yhtä paljon sähköenergiaa kuin Pohjois-Saksaan asennettu eikä pohjoisempikaan Suomi jää kauas näistä lukemista. Vuoden pimeimpinä kuukausina aurinkopaneelit ehtivät tuottaa sähköä vain hetkellisesti, tosin viileämmässä ilmassa paneelit tuottavat paremmalla hyötysuhteella. 

Aurinkopaneelit tarvitsevat hyvin vähän huoltoa ja ne yleensä nostavat kiinteistön arvoa. Nykyisin aurinkovoimalan takaisinmaksuaika vaihtelee 10–15 vuoden välillä riippuen asiakkaan omasta kulutuksesta ja aurinkopaneelien mitoituksesta.

Paras hyöty aurinkopaneeleista Carunan kuormanohjauspalvelun avulla

Sähkökuormanojaus on sähkömittarin kautta tehtävää kodin lämmityksen ja lämminvesivaraajien päällä olon ohjausta. Usein palvelua hyödyntävät pörssisähkön ostajat, mutta se on myös oiva keino aurinkopaneelien omistajille keskittää sähkönkäyttöä päiväsaikaan.

Lämminvesivaraaja ja muu lämmitys tai viilennys ilmalämpöpumpulla on kannattavaa, kun paneelit tuottavat sähköä päiväajan aurinkoisimpina tunteina. Palvelua voi hyödyntää myös sähköauton lataamisen ajastamisessa. Kuormanohjauksen ajankohtaa voi muuttaa oman tarpeen mukaiseksi Caruna Plus -palvelussa.

Lue lisää kuormanohjauksesta

Pientuotanto muilla tuotantomuodoilla

Jos aiot tuottaa sähköä itse muuten kuin aurinkopaneeleilla, tarkistathan voimalaitoksen teknisen toteutuksen asiakaspalvelustamme. Ole kuitenkin ihan ensin yhteydessä voimalaitoksesi toimittajaan tai sähköurakoitsijaasi, ja selvitä seuraavat tiedot:

 • Tuotantomuoto ja verkkoon liitäntätapa esim. invertterikytketty voimalaitos
 • Suurin mahdollinen tuotantoteho
 • Suojauksen tekninen toteutus esimerkiksi sovellettava standardi
 • Voimalaitoksen sijainti

Voit toimittaa tiedot asiakaspalveluumme helpoiten chatin kautta.

Lisätietoja voimalaitosten teknisistä vaatimuksista
Pientuotannon tekninen toteutus

Voimalaitokset, esimerkiksi aurinkopaneelit, on useimmiten kytketty verkkolaitteen eli invertterin kautta liittymän sähköpääkeskukseen. Generaattorityyppinen voimalaitos, kuten biokaasulaitos, voidaan liittää suoraan generaattorin kautta sähköpääkeskukseen. 

Invertteri muuttaa tuotetun tasavirran vaihtovirrasta, ja sen yhteydessä ovat suojalaitteet ja monesti myös asiakkaan käyttöliittymä, josta voidaan myös seurata tuotetun energian määrää.

Pientuotannon tuotantoteho määräytyy voimalaitoksen teknisten tietojen perusteella, esimerkiksi aurinkovoimalalla tuotantoteho määräytyy invertterille kirjatun nimellistehon mukaan esim. 8 kW. Yksikkönä voi olla myös kVA (kilovolttiampeeri), joka tässä yhteydessä vastaa kilowattia (8 kW = 8 kVA).

Keskuksen ja invertterin välissä on erotuskytkin, jolla voimalaitos voidaan erottaa turvallisesti sähköverkosta. Erotuskytkin asennetaan yleensä rakennuksen ulkoseinälle tai muuhun sijaintiin, johon Carunan asentajalla on esteetön pääsy. 

Mahdollinen akku, eli sähkövarasto voidaan asentaa verkkolaitteen ja sähköpääkeskuksen väliin. Akun avulla tuotettu sähköenergia voidaan hyödyntää sopivana ajanhetkenä, ja se mahdollistaa tuotantolaitoksen toiminnan myös sähkönjakeluverkon vikatilanteessa. Laitteiston asentajan tulee tiedostaa tuotantolaitteiston oikeaoppinen toiminta varavoimana. Tästä löytyy lisää ohjeistusta urakoitsijaohjeestamme

Tuotettu ja kulutettu sähköenergiaa mitataan käyttöpaikan sähköpääkeskuksella tai ala-mittauskeskuksella (esimerkiksi jos kiinteistöllä on useampi sähkömittari). Tämän kautta tuotettu sähkö jaetaan kiinteistön käyttöön ja/tai mahdollinen ylijäämäsähkö siirtyy Carunan jakeluverkkoon, jonka mitatun kWh-määrän sähkönmyyntiyhtiö hyvittää asiakkaalle.

Pientuotantolaitteiston tekniset vaatimukset

Pientuotantolaitteiston on noudatettava SFS-EN 50549-1 -standardia. VDE-AR-N 4105 2018:11 hyväksytään myös toistaiseksi, mutta standardin mukaan toimivia laitteita ei saa liittää verkkoon vuoden 2022 jälkeen.

Kaikkien yli 0,8 kW tuotantolaitosten on noudatettava Fingridin Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 -dokumenttia.

Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset (Energiateollisuus)  >

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 (Fingrid)  >

Verkostosuositus "Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon"  >

Pientuotannon kokoluokat

Mikrotuotanto - tuotantoteho enintään 100 kW 

Suurin osa tavanomaisista pientalojen ja maatalouden aurinkovoimaloista ovat mikrotuotantoa. Niiden liitettävyys onnistuu useimmiten käyttöpaikan nykyisen sulakekoon puitteissa ja ilman muutoksia jakeluverkkoon. 

Tuotetusta ylijäämäsähköstä ei veloiteta asiakasta eikä tuotantolaitteistosta olla verovelvollisia, riippumatta siitä, kuluttaako pientuottaja sähköenergian itse vai myykö hän sen markkinoille. 

Tuotantolaitteistot ovat myös netotuksen piirissä ja mahdollistaa energiayhteisön perustamisen, joista kerromme omissa osioissaan.

Pientuotanto - tuotantoteho yli 100 kW - 2 MW

Suurempi tuotantoteho tulee kyseeseen esimerkiksi palvelu-, liike- ja teollisuuskiinteistöissä sekä suuremmissa maatalouskohteissa. Kun suunnittelet teholtaan yli 100 kW tuotantolaitosta, otathan asiakaspalveluumme yhteyttä chatin kautta hankkeen alkuvaiheessa, jotta voimme selvittää tuotantolaitoksen sähköverkkoon liitettävyyden edellytykset.

Teholtaan yli 50 kW tuotantolaitteistoille on lisävaatimuksena erillinen keskitetty suojaus eikä siinä saa käyttää taajuuden muutosnopeuteen reagoivaa ROCOF-suojausta. Keskitetty suojaus voi tulla kyseeseen esimerkiksi, kun käytössä on useampi invertteri.

Veloitamme sähköverkkoon tuotetusta energiasta voimassa olevan sähköntuotannon verkkopalvelu- ja liittymismaksuhinnastomme mukaisesti. 

Sähköntuottajan rekisteröityy verovelvolliseksi Verohallinnolle. Yli 100 kW tuotantoteho ei mahdollista mitatun sähköenergian netotusta tai energiayhteisön perustamista.

Pientuotannon netotus - enintään 100 kW tuotantoteho

Kun tuotanto on liitetty olemassa olevan käyttöpaikan yhteyteen, mitataan kulutus ja tuotanto saman sähkömittarin kautta. Mittausjakso on yksi tunti, jonka aikana asiakkaan tuottama ja kuluttama sähköenergia netotetaan eli lasketaan yhteen samalle tunnille. Netotus on voimassa, kun tuotantolaitteiston teho on enintään 100 kW. Tällöin Caruna ei veloita tuotannon siirrosta jakeluverkkoon, mutta pientuottaja tarvitsee sopimuksen ylituotannon myynnistä.

Tunnin aikana jakeluverkkoon siirtynyt ja käyttämättä jäänyt ylituotanto pienentää pientuottajan siirtolaskua saman verran.

 • Jos tuotantoa on enemmän kuin asiakkaan kuluttama sähkö saman tunnin aikana, sähkönmyyjä hyvittää asiakkaalle netotetun ylituotannon osuuden
 • Jos kulutus on suurempi kuin tuotanto saman tunnin aikana, asiakas maksaa kulutuksen ja tuotannon erotuksen tältä tunnilta

Kaikki Carunan pientuottajat ovat automaattisen netotuksen piirissä, ja Carunan sähkömittarit tasaavat sähkön pientuotannon ja kulutuksen hetkellisesti vaiheiden välillä. Ilman netotusta samalle tunnille voi kertyä sekä kulutusta ja ylituotantoa, jos nämä eivät kohtaa samalla ajanhetkellä. Netotuksen myötä sähkön pientuottajien asema on parantunut entisestään, kun Caruna netottaa pientuotannon ja kulutuksen tuntikohtaisesti. 

Esimerkki netotuksen vaikutuksesta pientuottajalle

 • Caruna siirtää sähköä jakeluverkosta pientuottajalle klo 12 ja 13 välillä yhteensä 2 kWh
 • Pientuottajan voimalaitos tuottaa samalla aikajaksolla yhteensä 7 kWh
 • Pientuottaja käyttää tuotannosta itse 4 kWh, ja 3 kWh siirtyy kodin sähkömittarilta Carunan jakeluverkkoon
 • Caruna vähentää jakeluverkosta siirretystä sähköstä 2 kWh jakeluverkkoon siirtyneen ylituotannon 3 kWh
 • Pientuottaja ei maksa klo 12–13 välillä jakeluverkosta siirretystä sähköstä. Sen sijaan hän saa sähkönmyyntiyhtiöltään hyvityksen jäljelle jääneestä 1 kWh ylituotannosta.

Ilman tuntikohtaista netotusta asiakas maksaisi saman tunnin aikana 2 kWh osuuden sähkönsiirrosta ja saisi 3 kWh hyvityksen ylituotannosta sähkönmyyntiyhtiöltä. Tuotettu sähkö on kannattavinta käyttää itse, jonka tuntikohtainen netotus mahdollistaa entistä paremmin.

Carunan siirtolaskulla asiakas näkee netotuksen jälkeisen laskutettavan kulutuksen summan. Tuntikohtainen netotettu sähkön määrä on siis jo vähennetty siitä sähkön määrästä, joka pientuottajalle on siirretty Carunan jakeluverkosta saman tunnin aikana.

Caruna Plussan nettipalvelussa on saatavilla monipuolista mittaustietoa. Näet oman laskutettavan kulutuksesi lisäksi oman tuotantosi tietoja. Palvelusta näet ylituotannon määrän, jonka sähkönmyyjä hyvittää sinulle. Näet myös netotetun sähkön määrän, joka vähennetään tuntikohtaisen netotuksen myötä suoraan omasta kulutuksestasi ja laskutuksestasi.