Tilaa sähköliittymä - vyöhykkeiden ulkopuolinen uusi liittymä

Sähköliittymien hinnoittelussa on käytössä niin sanottu vyöhykehinnoittelu. Jos liittymispaikka sijaitsee Carunan sähköliittymävyöhykkeiden ulkopuolella, niin teemme alueellisen tarkastelun liittymisperiaatteidemme mukaisesti liittymismaksun hinnoittelemiseksi.

Alueellinen ja tapauskohtainen tarkastelu

Määritämme uuden sähköliittymän hinnan kulloinkin voimassa olevan liittymismaksuhinnastomme perusteella. Carunan sähköliittymät hinnoitellaan vyöhykehinnoittelun mukaisesti, jossa liittymävyöhykkeen määrittää etäisyys lähimpään jakelumuuntamoon. Uloin vyöhyke 3 päättyy 800 metrin päähän jakelumuuntamosta, jonka jälkeen siirrytään vyöhykkeiden ulkopuoliselle alueelle, jossa hinnoittelu perustuu sähköverkon rakentamiskustannuksiin. Vyöhykkeet, sulakerajaukset ja etäisyydet näet hinnastostamme.

Kuvasta näet vyöhykkeiden jaotteluperusteet Carunan verkkoalueilla.

Vyöhykkeiden ulkopuolella liittymismaksuun vaikuttavat liittymän koko, sähköverkon rakentamiskustannukset sekä kapasiteettivarausmaksu, jossa liittymismaksuun lisätään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen kapasiteettivarausmaksu (€/A). Carunan verkkoyhtiöillä, Caruna Oy:lla ja Caruna Espoo Oy:lla on eri suuruiset kapasiteettivarausmaksut, jotka näet hinnastostamme.

Lähetä liittymäsi tilaustiedot meille hyvissä ajoin, jos kohteesi sijaitsee vyöhykkeiden ulkopuolelle. Helpoiten teet tilauksen nettisivultamme. Huomioithan, että jo hinnan selvitys vie vyöhykkeiden ulkopuolisilla liittymätilauksilla vähintään kuukauden.

Lähetä liittymäsi tilaustiedot

Alueellisen tai tapauskohtaisen liittymäkyselyn käsittely

Liittymispaikan sijaitessa vyöhykealueiden ulkopuolella, teemme alueellisen tarkastelun liittymisperiaatteidemme mukaisesti. 

Käymme läpi alueen muut mahdolliset liittymiskohteet, jotka voitaisiin liittää uuteen muuntopiiriin tai rakennettavaan jakeluverkon haaraan samanaikaisesti. Se vähentäisi toistuvia maankaivuja ja siitä aiheutuvia häiriöitä ympäristöön. Mahdollisia liittyjiä voivat olla kaavoitetut rakennuspaikat, olemassa olevat rakennukset ja poikkeuslupakohteet. Jos kohteesi lähistöllä on yksi tai useampi sähköistämätön kohde, jotka voidaan katsoa mahdollisiksi liittymispaikoiksi, niin tilaus käsitellään alueellisen periaatteen mukaan.

Jos liittymispaikka sijaitsee kaukana nykyisestä jakeluverkosta eikä lähistöllä ole muita mahdollisesti sähköistettäviä kohteita, etenee liittymäkyselysi omana tarjouspyyntönään. Tällöin kyseessä on tapauskohtaisesti hinnoiteltava liittymiskohde. 

Aluehinnoiteltavan kohteen liittymisprosessi

Useamman sähköistettävän kohteen tapauksessa määritetään erityishinnoittelualue. Liittymismaksun määrittely on hitaampaa, joten tilaajana sinun kannattaa varautua siihen, että käsittely voi kestää useamman kuukauden.

Liittymismaksun määrittely alkaa lähtötietojen perusteella tehtävästä esisuunnittelusta ja kustannuslaskennasta, joiden avulla sähköliittymälle määritetään aluehinta.

Esisuunnittelussa liittymän koon oletusarvo on 3 x 25 ampeeria. Jos kaikki liittymät ovat samankokoisia, kustannukset jaetaan suoraan liittymien lukumäärällä. Erikokoisten liittymien kohdalla lasketaan ampeeripohjainen ampeerihinta.

Rakennuskustannuksia aluehinnoittelussa tulee vain uuden, kyseisiä liittymiä varten rakennettavan verkon osuus - eli nykyistä jakeluverkkoa laajentava osa. Mahdolliset vanhan sähköverkon vahvistamiskulut eivät tule uusien liittyjien maksettavaksi. 

Joskus tarkasteltavalla alueella on kiinteistö, joka kuuluu vakiohintaiseen vyöhykkeeseen. Tällaisessa tapauksessa ko. kiinteistön liittymismaksu on hintavyöhykkeen mukainen, mutta kiinteistö lasketaan silti mahdolliseksi liittyjäksi, ja jakaa alueen rakentamiskustannuksia siinä missä muutkin kiinteistöt alueella.

Kuinka varmaa aluehinnoitellun sähköliittymän rakentaminen on?

Alueelta tulisi löytyä riittävä määrä sähköistyksestä kiinnostuneista, jotta liittymismaksuilla voidaan kattaa 60 prosenttia sähköverkon rakentamiskustannuksista. Jos kiinnostusta on vähemmän, voimme laskea sähköliittymälle tarjouksen korotetulla aluehinnalla. Lue lisää liittymisperiaatteista.

Aluehinta on voimassa 10 vuotta ensimmäisen allekirjoitetun sopimuksen päivämäärästä tai siihen asti, että alueen liittymispotentiaali on täynnä. Kun hinta-alueen voimassaolo päättyy, on alueen liittymismaksu vyöhykehinnoittelun mukainen.

Tarjous liittyjille ja tieto aluehankkeen toteutumisesta

Selvitämme kiinteistöjen omistajien osoitetiedot ja lähetämme kiinteistönomistajille tarjouksen, joka on voimassa yhden kuukauden lähetyspäivästä. 

Kun vastaukset tarjouksiin on saatu, ilmoitamme kaikille lopputuloksen ja toteutuuko aluehanke. Jos hyväksyttyjä tarjouksia on riittävästi, kirjoitamme liittymissopimukset. Liittymissopimuksen ehdoissa sovimme yksityiskohdista ja toimitusajasta (esimerkiksi jälkiliittyjälausekkeen* käytöstä) tarkemmin.

Kun kaikki alueelle kuuluvat liittymissopimukset on allekirjoitettu, selvitämme maa- ja vesialueiden lupa-asiat, jotka voivat viedä jonkin aikaa. Kun lupa-asiat ovat kunnossa, hanke etenee maastosuunnitteluun ja lopulta sähköverkon rakentaminen voi alkaa! 

Sähköverkon rakentaminen etenee liittymissopimuksella sovitun toimitusajan puitteissa liittymispisteelle asti. Liittymislaskun lähetämme, kun verkonrakennus on valmistunut.

Oma sähköurakoitsijasi hoitaa tontin osuuden liittymissopimuksella sovitusta liittämiskohdasta eteenpäin. Hän hankkii ja asentaa liittymälle liittymiskaapelin ja kiinteistön pääkeskuksen. Liittymän kytkentä ja mittarin asennus sisältyvät liittymismaksuun, ja urakoitsijasi tilaa ne Carunalta. 

Muista vielä olla hyvissä ajoin yhteydessä valitsemaasi sähkönmyyjään sähkösopimuksen tekemiseksi, niin pääsette viettämään alueesi muiden liittyjien kanssa vaikkapa mukavia tummenevia syysiltoja ja myös viihtymään pidempään mökillä jakeluverkon kautta toimitetun sähkön avulla!

Tapauskohtaisesti hinnoiteltavan kohteen liittymisprosessi

Kun kysymäsi liittymiskohteen lähistöllä ei ole muita mahdollisesti sähköistettäviä kohteita, liittymäkyselysi etenee yksittäisenä tarjouspyyntönä. 

Joissakin tapauksissa alueellisena hankkeena alkanut liittymäkäsittely voi muuttua tapauskohtaiseksi, jos alueelta ei löydy muita sähköistyksestä kiinnostuneita Carunan tekemän tarjouskierroksen jälkeen. Tapauskohtaista hinnoittelua käytetään myös hintavyöhykkeiden ulkopuolelle sijoittuviin, isompiin pienjänniteverkon liittymiin sekä keskijänniteverkon liittymiin. Esimerkiksi vyöhykkeellä 3 sijaitseva kiinteistö, jonne tilattaisiin 3 x 63 ampeerin sähköliittymä, etenisi tapauskohtaisena, koska kyseisellä vyöhykkeellä sulakekoko on rajattu hinnastossa 3 x 35 ampeeriin.

Suunnittelemme sähköverkon rakentamisen pohjatietojen perusteella mahdollisimman tarkasti, ja teemme kustannuslaskelman yhdelle sähköistettävälle kohteelle. Kustannuksiin lasketaan vain uusi, kyseistä liittymää varten rakennettava sähköverkon laajennusosa. Kun suunnitelma ja laskelma ovat valmistuneet, lähetämme sinulle kirjallisen tarjouksen, johon voit vastata annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos hyväksyt tarjouksen, lähetämme sinulle liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi. Jos liittymismaksu on korkeampi kuin vastaavan kokoisen liittymän uloin vyöhykehinta, sopimuksiin kirjataan jälkiliittyjälauseke* mahdollisista jälkikäteen tulevista liittyjistä. Tällä tavalla huomioimme ensimmäisen liittyjän maksamat uuden verkon osan rakentamiskustannukset. Jälkiliittyjälausekkeen käytössä noudatetaan Carunan liittymisperiaatteita, ja sen voimassaoloaika on 10 vuotta.

Hankkeen eteneminen liittymissopimuksen allekirjoituksen jälkeen

Kun liittymissopimus on allekirjoitettu, selvitämme maa- ja vesialueiden lupa-asiat, jotka voivat viedä jonkin aikaa. Kun lupa-asiat ovat kunnossa, hanke etenee maastosuunnitteluun ja lopulta sähköverkon rakentamiseen. 

Sähköverkon rakentaminen etenee liittymissopimuksella sovitun toimitusajan puitteissa. Oma sähköurakoitsijasi hoitaa tontin sisäpuolisen osuuden liittämispisteeltä eteenpäin (esimerkiksi maakaapeloinnin tontin rajalta ja kiinteistön pääkeskuksen asentamisen mökin seinälle). Liittymän kytkentä ja mittarin asennus sisältyvät liittymismaksuun, ja urakoitsijasi tilaa ne Carunalta. 

Muistathan tehdä sähkönostosopimuksen valitsemasi sähkönmyyntiyhtiön kanssa, ja sitten kaikki alkaakin olla kunnossa sähköjen kytkentää varten!

Jälkiliittyjälauseke

Sovellettaessa korotettua aluehintaa, kirjataan liittymissopimukseen jälkiliittyjälauseke ko. verkon osaan jälkeenpäin tulevien liittyjien varalle. Jälkiliittyjälausekkeella tarkoitetaan hyvitysehtoa, jonka perusteella liittyjälle tai useammalle liittyjälle palautetaan heidän aiemmin maksamiaan liittymismaksuja siinä vaiheessa, kun heidän rahoittamaansa verkonosaan liittyy uusia liittyjiä. Tämä kyseinen ehto on aina sopimuskohtainen.