Keskijänniteliittymät

Keskijänniteliittymästä puhutaan, kun liitytään suoraan keskijänniteverkkoon. Yleensä tämä on tarpeen, kun tehontarve ylittää 0,7 MVA ja tuotantoliittymien osalta 0,3 MVA alkaen.

Keskijänniteliittymän suunnittelu

Lähtökohtaisesti yli 15 MVA liittymät liitetään suurjännitteiseen jakeluverkkoon. Edellä mainitut tehorajat ovat ohjeellisia ja niistä voidaan poiketa perustelluista syistä. Keskijänniteliittymän sähköntoimitus tapahtuu 20 kilovoltin jännitteellä.

Kun keskijänniteliittymän suunnittelu aloitetaan, kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Carunaan. Kun tehontarve on tiedossa, selvitetään ensin liitettävyys Carunan verkkoon halutussa paikassa ja tehdään esisuunnittelu toteutuksesta. Esisuunnittelulla määritellään myös toimitusaika sekä sähköverkkoon liittämisestä aiheutuvat välittömät laajennuskustannukset. Liitettävyyden selvityksessä tarkistetaan toteutuskelpoinen liittymispiste, jonka perusteella esisuunnittelu tehdään. 

Esisuunnittelua ja liitettävyystarkastelua varten tarvitaan tieto kulutuksen ja laitteiston maksimitehosta, kulutuksen tyypistä ja tarvitaanko varayhteys. Tuotantolaitoksista tarvitaan tieto tuotantolaitoksen tyypistä, tuotannon maksimitehosta ja tarvitaanko varayhteys. 

On kaikkien etu käydä liittymän toteutus läpi suunnitteluvaiheessa, jolloin varsinainen rakentaminen voidaan toteuttaa valmiiksi sovittujen ratkaisujen mukaisesti. Tämä edesauttaa liittymän rakentamisen sovittamista rakennushankkeen aikatauluihin.

Uudet keskijänniteliittymät

Liittämiskohta on Carunan sähköasemalla tai liittymispisteeksi rakennettavalla kytkemöllä. Liittyjä sekä omistaa että kustantaa liittämiskohdan takana olevan laitteiston ja vastaa liittymiskaapelista kaivutöineen.

Alle 5 MVA liittymät liitetään pääsääntöisesti Carunan kytkemöön, jolle tarvitaan sijoituspaikka asiakkaan tontilta. Ensisijaisesti suosimme ulos sijoitettavaa kytkemöä. Jos kytkemölle ei löydy paikkaa, voidaan kytkemö rakentaa myös sisätiloihin sille varattuun kojeistotilaan siten, että kytkemölle on verkkoyhtiöllä vapaa pääsy.

Asiakkaan vastuulle kuuluu liittymisjohdon rakentaminen kytkemöltä omalle 20 kV kojeistolleen. Liittämiskohta sijaitsee Carunan kytkemöllä liittymiskennon liittimillä. Liittymän energianmittaus sijaitsee Carunan kytkemöllä. Kytkemöön kuuluvat myös 20 kV puolen suojalaitteet.

Yli 5 MVA liittymät pääasiassa liitetään asiakkaan liittymisjohdolla Carunan sähköasemalle 20 kV kojeiston kennoon. Sähköaseman kenno varustetaan liittymän mittauksella. Asiakas vastaa 20 kV liittymisjohdon rakentamisesta sähköasemalta omalle kojeistolleen. Liittämiskohta sijaitsee tällöin sähköasemalla liittymiskennon liittimillä.

Liittymän suurentaminen eli kapasiteetin kasvattaminen

Olemassa olevien 20 kV liittymien muutokset tarkastellaan tapauskohtaisesti. Jos asiakkaan keskijännitekojeisto uusitaan, noudatetaan uuden liittymän periaatteita teknisessä ratkaisussa. Pienjänniteliittymien muutokset keskijänniteliittymäksi tehdään uuden liittymän periaatteiden mukaisesti. Liittymien muutoksien yhteydessä on syytä tarkastella liittymän elinkaari ja uusia käyttöiän loppupuolella olevat sähköjärjestelmän osat. 

Keskijänniteliittymän hinta koostuu välittömistä verkonrakennuskustannuksista ja kapasiteettivarausmaksusta. Keskijänniteliittymän suurentamisesta veloitetaan välittömät verkon laajennuskustannukset sekä uuden ja vanhan liittymistehon väliseen eroon perustuva kapasiteettivarausmaksu. Jännitetason muutoksen yhteydessä hyvitetään pienjänniteliittymän liittymisoikeus ampeerikokoa vastaavana tehona.

Keskijänniteliittymän käyttöönotto

Liittymä rakennetaan liitettävyystarkastelun ja liittymissopimusten tekemisen jälkeen. Rakentamisaikataulu tulee sovittaa rakennushankkeeseen sopivaksi. 

Asiakkaan vastuulla on liittymän rakentaminen liittämiskohdasta eteenpäin omalle kojeistolle. Caruna rakennuttaa oman 20 kV verkon ja kytkemön verkonrakennuskumppaneilla, jotka tekevät kohteisiin tarkemmat maasto- ja toteutussuunnitelmat yhdessä asiakkaan kanssa. Carunan urakoitsija kytkee asiakkaan liittymisjohdon Carunan kytkemölle. Asiakkaan 20 kV liittymisjohdon eristysvastusmittaus tulee tehdä yhteistyössä Carunan urakoitsijan kanssa ennen liittymän käyttöönottoa. 

Asiakkaan sähköurakoitsija tilaa liittymän käyttöönoton (asiakkaan liittymisjohtoon kytketään sähköt) yleistietolomakkeella Carunan nettisivulta.

Asiakkaan tulee toimittaa Carunalle ennen liittymän käyttöönottoa seuraavat dokumentit: 

 • Yleistietolomake
 • Käytönjohtajan nimi ja yhteystiedot (puhelin ja sähköposti)
 • Asiakkaan 20 kV järjestelmän lopullinen pääkaavio
 • Asiakkaan 20 kV laitteistojen käyttöönottotarkastus- ja koestuspöytäkirjat
 • Sisäänpääsytiedot selkeän reittikartan muodossa, josta selviää mahdollisten

putkilukkojen yms. sijainnit (jos Carunan kytkemö on sijoitettu rakennuksen sisään tai aidatulle alueelle)

 • Selvitys asiakkaan 2 0kV laitteistojen tuottamasta maasulkuvirrasta
Liittymän käyttötoiminta ja suojaus

Liittämiskohta määrittää omistus- ja vastuurajan asiakkaan ja Carunan välillä. Liittämiskohdan takaiset kaapelit ja laitteet kuulutuvat asiakkaan kunnossapito- ja viankorjausvastuulle. Huolto- ja korjaustoimet Carunan kytkemöllä tai sähköasemalla on suoritettava Carunan perehdyttämän urakoitsijan toimesta soveltuvin tarvikkein.

Carunan kytkemön/sähköaseman asiakkaan suunnan kennojen kytkinlaitteiden ja suojareleiden huoltojen ja koestusten vaatimista keskeytyksistä sovitaan ennakkoon asiakkaan käytönjohtajan kanssa. Huoltokeskeytykset ovat suositeltavaa tehdä samanaikaisesti asiakkaan omien huoltojen kanssa.

Asiakas vastaa omistamansa kaapelin ja laitteistonsa riittävästä mitoituksesta ja suojaamisesta. Asiakkaan sähkölaitteita voidaan erikseen sovittaessa suojata myös Carunan suojalaitteilla, vastuun säilyessä aina asiakkaalla. 

Carunan kytkemön/sähköaseman asiakkaan suunnan liittymiskennon suojareleen asettelut määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kytkemön liittymiskenno varustetaan suojareleellä, joka sisältää seuraavat toiminnot:

 • Kolmiportainen suuntaamaton(/suunnattu) ylivirtasuoja (ANSI 67)
 • Kaksiportainen suunnattu(/suuntaamaton) maasulkusuoja (ANSI 67N)
 • Katkeilevan maasulun suoja (ANSI 67NI)
 • Yksiportainen nollajännitesuoja (ANSI 59N)
 • Virtaepäsymmetriasuoja (ANSI 46)
 • Kaksiportaiset ali- ja ylijännitesuojat (ANSI 27, ANSI 59)
 • Kaksiportaiset ali- ja ylitaajuussuojat (ANSI 81L, ANSI 81H)
 • Pika- ja aikajälleenkytkennät (ANSI 79)

Sähköasemaliitynnän relesuojauksen toiminnot sovitaan erikseen.

Keskeytyksen tilaaminen

Jos asiakasmuuntamolle tarvitaan keskeytys, se tilataan Carunalta vähintään kuusi työpäivää ennen suunniteltua keskeytysajankohtaa. Caruna vastaa jakeluverkon kytkentätilanteen hallinnasta, sekä tekee tarvittavat kytkennät kytkemöllä ja sähköasemalla, joihin asiakkaan liittymä on kytketty.

Keskeytyksen voi tilata yleistietolomakkeella tai lähettämällä keskeytyspyyntölomake sähköpostilla osoitteeseen kytkennat@caruna.fi. Kirjaa sähköpostin aihekenttään: Kunta, Keskijänniteliittymän keskeytys, asiakkaan nimi, keskeytyksen pvm.

Yleistietolomake
Takamittaukset

Jos KJ-liittymän takana on useampi mittaus, tulee mittaukset toteuttaa pääsääntöisesti alamittauksina (mittaus, jonka kulutus on erotettu liittymän pääkäyttöpaikan mittauksesta). Tällöin mahdollisesta päämittauksesta ei näy alamittausten kulutus. 

Keskijänniteliittymän keskijännitepuolella sijaitsee vain yksi verkkoyhtiön mittari, joka sijaitsee uusilla liittymillä kytkemössä. 

Takamittauksissa asiakas vastaa tarvittavista keskusmuutoksista sekä johdotuksista ja alamittarit sijoitetaan aina keskijänniteliittymän pienjännitepuolelle. Erityisesti tulee varmistaa, että:

 • PJ-mittaukset ovat kukin oman nousujohtonsa perässä
 • PJ-mittaukset eivät saa olla peräkkäin 
 • Mittarit tulee sijoittaa rapuittain tai kerroksittain aina samaan paikkaan, elleivät ne sijaitse kaikki samassa tilassa
 • Verkonhaltijalla tulee olla mahdollisuus katkaista kukin sähkönkäyttöpaikka yksittäin, ilman että katkaisu vaikuttaa muihin asiakkaisiin

Takamittausasiakkaille tehdään sulakekoon mukainen verkkosopimus. Päämittauksista vähennetään takamittauksen kulutus. Loistehot vähennetään päämittauksesta, jos loistehomaksu on laskutettava komponentti takamittauksen asiakkaalla.

Lisätietoa epäsuorasta mittauksesta