Sähköasennusten tarkastukset ja rekisterinpitoilmoitukset

Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia, että sähkölaitteistolle on tehty sähköturvallisuuslain mukaiset varmennus- ja määräaikaistarkastukset. Käyttöönottotarkastuksella varmistetaan, että asennustyö on käyttöönotettaessa turvallinen ja määräysten mukainen.

Sähköasennusten tarkastukset ja rekisterinpitoilmoitukset

Käyttöönottotarkastus

Asennustyön tehneen urakoitsijan on aina itse tarkastettava asennukset ennen niiden käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista. Käyttöönottotarkastuksella varmistetaan, että asennustyö on käyttöönotettaessa turvallinen ja määräysten mukainen. Tarkastuksesta laaditaan sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirjaa ei tarvita aivan vähäisistä töistä.

Käyttöönottopöytäkirjasta tulee käydä ilmi kohteen yksilöintitiedot, sähkölaitteiston rakentajan ja sähkötöiden johtajan nimi ja yhteystiedot, sovelletut standardit, mahdollisten poikkeamien osalta sähköturvallisuuslain mukaisen selvityksen olemassaolo, yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä tarkastusten ja testausten tulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava tarkastuspöytäkirja tai varmennettava se muulla vastaavalla luotettavalla tavalla. 

Sähköturvallisuusviranomainen julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen sähkölaitteiston katsotaan täyttävän tämän lain vaatimukset.

Jos standardeja ei tietyn sähkölaitteiston osalta ole laadittu, voidaan soveltaa standardeihin verrattavia julkaisuja, joiden vastaavuus olennaisiin turvallisuusvaatimuksiin on vahvistettu 1 momentin mukaisesti.

Standardin tai sen painoksen vaihtuessa sähköturvallisuusviranomainen päivittää standardiluettelon. Luettelon päivityshetkellä rakenteilla oleva sähkölaitteisto voidaan rakentaa valmiiksi ja ottaa käyttöön edellisen standardin mukaisena kolmen vuoden kuluessa päivityksestä.
 

Varmennus- ja määräaikaistarkastukset

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava, sähkölaitteistolle on tehty sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaiset varmennus- ja määräaikaistarkastukset. Näistä ei tarvitse erikseen ilmoittaa verkkoyhtiölle. 

Tarkastuksesta laaditaan tarkastustodistus, ja pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan laitetaan tarkastustarra. Tarkastustodistus tulee säilyttää vähintään kymmenen vuotta. Lisätietoa löytyy Tukesin nettisivulta.

Milloin ilmoitukset tehdään?

Uusia liittymiä sekä asiakkaan keskusta koskevat mittarointi- ja kytkentäpyynnöt on tehtävä vähintään 15 arkipäivää ennen toivottua verkkoon kytkentää Carunalle lähetettävällä yleistietolomakkeella. 

Tukesin nettisivut