Yleistä sähköntuotannosta

Sähköturvallisuussyistä sähköntuotantolaitteiston saa liittää sähköverkkoon ainoastaan Carunan luvalla. Tämä koskee myös asiakkaan kiinteistön sisäisen sähköverkon kautta välillisesti yleiseen verkkoon liittyvää tuotantolaitteistoa (esim. aurinkosähköjärjestelmä). Näin varmistumme siitä, että laitteet ja asennukset täyttävät yleiseen verkkoon kytkemisen tekniset vaatimukset, jotta tuotantolaitteisto ei aiheuttaisi häiriötä verkolle ja muille sähkönkäyttäjille eikä vaaraa verkon käyttö- ja kunnossapitotöissä työskenteleville henkilöille.

Tuotantolaitteistoksi katsotaan pyörivien generaattorien lisäksi myös erilaiset staattiset sähköä syöttävät laitteistot, kuten suuntaajalaitteiden välityksellä verkkoon liitetyt aurinkosähköjärjestelmät, pientuulivoimalat ja akustot sekä polttokennolaitokset.  

Tuotantolaitteiston tulee täyttää yleisten sähkön laatua ja sähköturvallisuutta koskevien standardien vaatimukset. Tuotantolaitteiston ja sähköverkon suunnittelussa, käytetyissä teknisissä rakenteissa sekä käytössä ja ylläpidossa on varmistuttava siitä, että tuotantolaitteisto ei aiheuta häiriötä tai vaaratilannetta esimerkiksi vaiheiden epäsymmetrian, jännitteenvaihteluiden tai häiriötilanteessa virheellisen toiminnan vuoksi.

Tuotantolaitteiston saa asentaa vain sähköasennusluvat omaava ammattitaitoinen henkilö, ja laitteiston saa ottaa käyttöön, kun Carunalta on saatu kytkentälupa.

Yleistä sähköntuotannon liitettävyydestä

Mahdolliset verkonvahvistustoimet on otettava huomioon jo sähköntuotantoa suunniteltaessa. Varmista yli 10 kW tuotantolaitteiston liitettävyys sähköverkkoon meiltä ennen laitteiston hankintaa. Tuotantoteho on kaikki liittymispisteen taakse kytketty tuotanto ja määräytyy invertteritehon mukaan, jos kyseessä on invertterikytketty laitos. 

Arvio tuotantolaitteiston suositellusta maksimitehosta riippuu liittämiskohdan oikosulkuvirrasta. Jos tuotantolaitteisto sijaitsee kauempana liittämiskohdasta, suositeltu maksimiteho pienenee oikosulkuvirran mukaisesti. 

Pienjänniteverkkoon liittyvän tuotantolaitteiston tai samaan liittymispisteeseen kytkeytyvien tuotantolaitteistojen aiheuttaman jännitemuutoksen tulee pysyä sallituissa rajoissa. Sähkön laadun on pysyttävä liittämiskohdassa aina standardin SFS-EN 50160 rajoissa. Jakeluverkkoon kytkeminen on pyrittävä tekemään niin, että käynnistys- tai kytkentävirta rajoittuu lähes nimellisvirran suuruiseksi.

Tuotantolaitteisto on liitettävä verkkoon sähköasennusstandardin SFS6000 mukaisilla kiinteillä liitännäisillä. Yksivaiheisen tuotantolaitteiston (max 16 A) osalta Carunalle on ilmoitettava, mille vaiheelle yksivaiheinen tuotanto kytketään ja Carunalla on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa vaiheen valintaan. Caruna suosittelee kolmivaiheisen tuotantolaitteiston käyttämistä. 

Ennen tuotannon kytkemistä verkkoon asiakkaan tulee aina tehdä sähkösopimus tuottamansa ylijäämäsähkön ostamisesta valitsemansa sähkönmyyjän kanssa ennen tuotantolaitteiston liittämistä Verkkopalveluehtojen VPE2019 kohdan 2.5 mukaan.  

Käyttöpaikka ylijäämäsähkön sopimusta varten luodaan yleistietolomakkeen käsittelyn yhteydessä.

Pientuotanto (max. 1 MW)

Pientuotannoksi luetaan sähköntuotantolaitteistot, joiden tuotantokapasiteetti on max. 1 MW. Yli 10 kW pientuotannon liitettävyys on varmistettava Carunaltaennen tuotantolaitteiston hankintaa. Huomaathan, että aurinkovoimalalla nimellinen tuotantoteho määräytyy invertterin tietojen pohjalta laskennallisen paneelitehon sijaan.

Max. 10 kW laitteisto

Lähtökohtaisesti teholtaan maksimissaan 10 kW aurinko- ja tuulivoimalat voidaan aina liittää Carunan verkkoon, kun käytössä on 3x16 A tai suuremmat sulakkeet.

Käyttöpaikan sulakekoon tai verkkolaitteen ollessa 1-vaiheinen, liittymisteho voi olla enintään 3,7 kW (kilowattia).

10–100 kW laitteisto

Varmista yli 10 kW tuotantolaitteiston liitettävyys sähköverkkoon meiltä ennen laitteiston hankintaa. Liitettävyyden edellytyksenä on, että tuotantolaitteiston käynnistysvirta ja tuotantoteho ei ylitä liittymissopimuksen maksimitehon mukaista virran huippuarvoa, eikä tuotanto aiheuta häiriöitä verkkoon. 

Liitettävyystarkastuksen yhteydessä tarkistetaan myös, pitääkö verkkoa vahvistaa.

Yli 100 kW - max. 1MW

Tuotantolaitteiston koko, tyyppi ja tuleva sijainti Carunan verkossa vaikuttavat merkittävästi verkkoliityntään. Liitettävyyden tarkastelun osalta tulee tarkastella kaikkia saman sähköliittymien alle liitettäviä tuotantolaitteistoja mm. liikerakennusten ja toimistojen monimittarikohteet, joissa eri toimijoilla on omia tuotantolaitteistojaan.

Enintään 300 kW tehoiset voimalaitokset voidaan liittää Carunan pienjänniteverkkoon (jännitetaso 0,4 kV), jolloin asennamme mittauksen asiakkaan mittauskeskukseen. Sitä suuremmat voimalaitokset liitetään keskijänniteverkkoon (jännitetaso 20 kV), jolloin rakennamme kytkemön tontin rajalle, johon asiakkaan muuntamoa liittyy pistosyötöllä. Mittaus ja mittamuuntajat toimitetaan Carunan puolesta kytkemön mittauskennoon. 

Liitettävyydestä kannattaa olla hyvissä ajoin meihin yhteydessä, sillä mahdollinen verkorakentaminen voi kestää hyvinkin kauan.

Ammattimainen sähköntuotanto

Ammattimaisesta sähköntuotannosta puhutaan, kun kyseessä on teholtaan yli 1 MW tuotantolaitos, itsenäinen 20 kV tai 110 kV tuotantoliittymä, esimerkiksi tuulivoimapuisto. 

Ammattimaisen sähköntuotannon laitosten tulee täyttää muiden teknisten vaatimusten lisäksi Fingridin Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 -dokumentti. Sähköntuotannon ratkaisut selvitetään ja suunnitellaan aina tapauskohtaisesti 

Kun suunnittelet pientuotannon liittämistä keski- tai suurjänniteverkkoon ja/tai yli 1 MW tuotantokapasiteettia, otathan yhteyttä urakoitsijapalveluumme.

Tekniset vaatimukset

Caruna noudattaa pientuotantolaitosten osalta Energiateollisuuden verkostosuositusta Pientuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon YA 9:23, joka perustuu eurooppalaiseen pientuotannon standardiin SFS-EN 50549-1:2019. Verkostosuosituksen Pientuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon YA 9:23 (29.11.2023) liitteessä 1 esitettyjä suojausasetteluita (Asettelutaulukko 2023) suositellaan käytettävän kaikissa asennettavissa uusissa tuotantolaitoksissa. Suojausasetteluita tulee noudattaa 1.6.2025 eteenpäin asennettavilla tuotantolaitoksilla.

1.6.2025 asti voidaan käyttää myös aiemmassa verkostosuosituksessa (Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset (3.6.2021)) määriteltyjä suojausasetteluja (Asettelutaulukko 2021).  

Lisäksi kaikkien tuotantolaitosten 800 W ylöspäin tulee noudattaa Fingridin Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 -dokumenttia.

Kaikkien sähkövarastojen, jotka ovat mitoitusteholtaan tuotantotilassa vähintään 800 W, tulee noudattaa Fingridin ohjetta Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset SJV2019.

Tuotantolaitteiston erottaminen

Tuotantolaitteisto (myös verkkolaite) on varustettava erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä, jolla voidaan tarvittaessa estää sähkönsyöttö yleiseen verkkoon. Tieto erotuskytkimen sijainnista on toimitettava Carunalle. Kytkimen on sijaittava sellaisessa paikassa, johon Carunan edustajalla on vapaa ja esteetön pääsy, esimerkiksi pääkeskuksen pääkytkimen tai mittauskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Jos erotuskytkin on lukitussa tilassa kuten kiinteistön tekninen tila, tulee asiakkaan järjestää sinne esteetön pääsy ohjeistuksemme mukaisesti. 

Erotuskytkin tulee merkitä selkein opastetarroin ja merkinnöin, jotta kytkin on helposti ja yksiselitteisesti tunnistettavissa. Lisäksi liittymän sähkökeskuksilla on oltava varoituskyltit takasyöttövaarasta ja opastus laitteiston irti kytkemiselle. Mikäli pientuotanto voidaan erottaa ainoastaan pääkytkimen kautta, myös kulutusliittymältä katoaa sähköt.  

Carunan edustajalla on oikeus erottaa tuotantolaitteisto, jos esimerkiksi verkon kunnossapito tai korjaustyöt niin edellyttävät. Tuotantolaitteisto voidaan myös erottaa verkosta, jos se ei täytä tuotantolaitteistolle tai liittymälle asetettuja vaatimuksia tai aiheuttaa häiriöitä muualle jakeluverkkoon. Tuotantolaitteiston verkosta erottamisesta pyritään ilmoittamaan tuottajalle aina erikseen. 

Tuotannon toiminta verkon häiriö- ja vikatilanteissa sekä saarekekäytön estosuojaus

Sähköturvallisuuden vuoksi tuotantolaitteisto on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät tuotantolaitteiston tai tuotantolaitteiston syöttämän saarekkeen irti yleisestä verkosta, jos verkkosyöttö katkeaa tai jännite tai taajuus laitteiston liitäntäkohdassa poikkeaa sähköverkon normaaleista arvoista. Suojauksen toiminta on todettava koko asennuksen osalta erikseen, jos kokonaisuus koostuu useasta erillisestä tuotantolaitteistosta, joilla on omat tai yhteinen verkkoliitynnän suojalaitteisto.  

Jos tuotantolaitteiston tuotantoteho on 50 kW tai enemmän, laitteistolle on lisävaatimuksena erillinen keskitetty suojaus sekä kielletty käyttämästä taajuuden muutosnopeuteen reagoivaa ROCOF-suojausta.

Verkon vika- ja häiriötilanteiden jälkeen verkon jännitteen ja taajuuden tulee olla vähintään 60 sekuntia normaaliarvossaan ennen kuin tuotantolaitteisto saa kytkeytyä Carunan verkkoon. Tuotantolaitteiston verkkoon tahdistumisessa tulee käyttää automaattitahdistusta. Tämän lisäksi suojalaitteiston toteutukselta vaaditaan, että tuotantolaitteiston ja yleisen verkon oikosulku- ja maasulkusuojaus soveltuvat yhteen ja täyttävät verkon suojaus- ja turvallisuusvaatimukset. 

Tuotantolaitteiston rakenteen ja suojauksen tulee sietää rinnankäyntitilassa rikkoutumatta yleisen verkon käyttöhäiriöt, kuten oikosulku- ja maasulkuviat pikajälleenkytkentöineen, jännitekuopat ja taajuushäiriöt.  

Sähköntuotannon mittaus

Caruna vastaa verkosta otetun ja verkkoon syötetyn sähkön mittaamisesta. Tarvittavista tuotannon ja oman tuotannon kulutuksen mittauksista vastaa sähkön tuottaja. Jos Caruna tarvitsee tiedon oman tuotannon kulutuksesta omaa laskutustaan varten, Caruna vastaa mittauksesta (yleensä yli 1 MW tuotantolaitokset). 

Carunan verkkoalueilla sähkömittaria ei yleensä tarvitse vaihtaa tuotantolaitteiston käyttöönoton yhteydessä. Aktivoimme sähkönkäyttöpaikan sähkömittarille kaksisuuntaisen mittauksen käyttöönottoluvan yhteydessä ja toimitamme mittaustiedon asiakkaan valitsemalle sähkönmyyntiyhtiölle, joka ostaa Carunan verkkoon siirtyvän ylijäämätuotannon. 

Carunan sähkömittareissa on käytössä ns. Ferraris-mittausmenetelmä. Sähkömittari netottaa hetkellisesti keskenään kolmen vaiheen välillä Carunan verkosta otetun sähkön ja Carunan verkkoon syötetyn sähkön (eli ylijäämätuotannon). 

Esimerkki Ferraris-mittausmenetelmästä 

Yksittäisellä mittausajanhetkellä yksi kiinteistön vaihe syöttää Carunan verkkoon sähköä 100 W ja kaksi muuta vaihetta ottavat Carunan verkosta sähköä yhteensä 60 W. Sähkömittari laskee vaiheiden tulokset yhteen eli kyseisellä mittausajanhetkellä nettotulos on sähkön syöttöä Carunan verkkoon 40 W ja tämä mittaustulos kirjautuu sähkömittarin tuotantorekisteriin. Seuraavalla mittausajanhetkellä sähkön ottoa Carunan verkosta voi olla reilusti enemmän, jolloin vaiheiden välisen netottumisen tulos kirjautuu sähkömittarin kulutusrekisteriin. Hetkellinen netottuminen tapahtuu sähkömittarilla reaaliajassa sekunnin murto-osissa.

Netotus (vain alle 100 kW tuotantolaitoksilla)

Kun tuotanto on liitetty olemassa olevan käyttöpaikan yhteyteen, mitataan kulutus ja tuotanto saman sähkömittarin kautta. Mittauksen jaksona on 15 minuuttia eli vartti, jonka aikana asiakkaan tuottama ja kuluttama sähköenergia netotetaan eli lasketaan yhteen samalle vartille. Netotus on voimassa, kun tuotantolaitteiston teho on enintään 100 kW. Tällöin Caruna ei veloita tuotannon siirrosta jakeluverkkoon, mutta pientuottaja tarvitsee sopimuksen ylituotannon myynnistä. 

Vartin aikana jakeluverkkoon siirtynyt ja käyttämättä jäänyt ylituotanto pienentää pientuottajan siirtolaskua saman verran. 

Jos tuotantoa on kertynyt enemmän kuin asiakkaan kuluttama sähkö saman vartin aikana, sähkönmyyjä hyvittää asiakkaalle netotetun ylituotannon osuuden.

Jos kulutus on suurempi kuin tuotanto saman vartin aikana, asiakas maksaa kulutuksen ja tuotannon erotuksen tältä vartilta.

Ilman netotusta samalle vartille on mahdollista kertyä sekä kulutusta ja ylituotantoa, jos nämä eivät kohtaa samalla ajanhetkellä. Lisätietoa netotuksen vaikutuksista pientuottajille löytyy Oma sähköntuotanto-osiosta.

Verkkopalveluehdot