Käyttöehdot

Carunan sähköisten palveluiden käyttöehdot

Tervetuloa käyttämään Caruna Networks Oy:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Caruna”) sähköisiä palveluita (jäljempänä ”Palvelu” tai ”Palvelut”). Palveluihin kuuluvat esimerkiksi Carunan Internet-sivustot, sähköinen palvelu Caruna Plussa, Sähkövahti-palvelu, mobiilipalvelut sekä mahdolliset sähköistä kaupankäyntiä koskevat palvelut. Pyydämme sinua tutustumaan huolellisesti seuraaviin käyttöehtoihin (jäljempänä "Käyttöehdot") ennen Palveluiden käyttämistä.

Ottamalla Palvelun käyttönsä käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä") hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Kunkin Palvelun toteuttamisesta vastaa se Caruna-konserniin kuuluva yhtiö, jonka on ilmoitettu tuottavan kyseistä Palvelua tai joka sopimukseen perustuen tai tosiasiallisesti tuottaa kyseistä Palvelua.

Näiden Käyttöehtojen teknisestä ylläpitämisestä vastaa:

Caruna Oy
PL 1
00068 CARUNA
(Upseerinkatu 2, 02600 ESPOO)
y-tunnus 1618314–7
p. 020 52020

Palveluiden käyttäminen

Carunan nettisivuilla julkistetut tiedot ovat kaikille avoimia. Muiden Palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä, ja näistä Palveluista osa voi olla suunnattu vain Carunan verkkopalvelua käyttäville asiakkaille.

Palveluihin rekisteröityvän Käyttäjän on oltava oikeustoimikelpoinen ja tunnistauduttava vahvaa tunnistautumista käyttäen. Tapauskohtaisista poikkeuksista tulee sopia erikseen Carunan kanssa. Käyttäjä on rekisteröitymisen yhteydessä velvollinen antamaan rekisteröitymislomakkeella pyydetyt tiedot, joiden oikeellisuudesta Käyttäjä vastaa.

Tunnistautumisen jälkeen Käyttäjälle voidaan luoda käyttäjätunnus ja salasana, joita tulee säilyttää huolellisesti ja joita ei saa luovuttaa tai paljastaa muille. Palveluihin kirjautuminen mahdollistaa lukuisia ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden tietojen muuttamiseen ja lisäämiseen sekä tilausten ja valtakirjojen tekemiseen. Jos Käyttäjä havaitsee kirjautumistietojensa päätyneen ulkopuolisen haltuun, hänen tulee viipymättä ilmoittaa asiasta Carunan asiakaspalveluun.

Joidenkin Palveluiden käyttäminen voi saattaa edellyttää erillisen ohjelmiston lataamista. Ohjelmiston käyttäminen tai sen kaikkien ominaisuuksien hyödyntäminen voi edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ohjelmiston kautta tapahtuvien ilmoitusten ja/tai viestien lähettämisen ja/tai sallii evästeiden tai muiden mahdollisten analytiikkatyökalujen käytön. Lisäksi Palveluiden toimivuus voi riippua teknisistä seikoista, kuten verkkoyhteyksien nopeudesta tai toimivuudesta. Caruna pidättää itsellään oikeuden katkaista Palveluiden käyttö esimerkiksi huolto- tai päivitystöiden vuoksi. Katkoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan etukäteen.

Palveluja saa käyttää vain niiden käyttötarkoituksiin. Käyttäjä ei saa millään tavalla häiritä Palveluiden toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palveluita. Kiellettyä on mm. koneellisesti lukevien robottien tai muiden automatisoitujen seurantajärjestelmien asentaminen, roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen lähettäminen sekä muu Palveluiden käyttötarkoitusten vastainen toiminta. 

Käyttäjä voi ilmoittaa Palveluiden toiminnassa havaitsemistaan virheistä ottamalla yhteyttä Carunan asiakaspalveluun.

Käyttäjää koskevat tiedot tallennetaan Carunan henkilötietorekistereihin. Voit lukea Carunan henkilötietojen käsittelystä lisää tietosuojaa koskevilta sivuilta.

Immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluissa esitetty aineisto (mm. tekstit, kuvat, videot, logot, tavaramerkit, lähdekoodit ja ohjelmistot) ovat Carunan tai sen lisensoijien omaisuutta. Caruna pidättää kaikki oikeudet Palveluiden sisältämään aineistoon.

Palveluissa julkaistavat aineistot, joiden käyttäminen julkisessa tiedonvälityksessä on sallittua ilman Carunan erillistä suostumusta, on ilmoitettu Palveluissa erikseen. Aineiston alkuperäinen lähde on kuitenkin aina mainittava niiden julkaisemisen yhteydessä.

Lisäksi Palveluissa julkaistun aineiston hyödyntäminen on tekijänoikeuslaissa tarkoitetulla tavalla sallittua henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten.

Kaikki muu aineiston kopioiminen, jakaminen, välittäminen ja muuttaminen on kiellettyä ilman Carunan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Tietoturva

Caruna pyrkii noudattamaan mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa. Käyttäjän tulee kuitenkin ymmärtää, ettei Internet ole täysin tietoturvallinen. Palveluiden Käyttäjän on kohtuullisin keinoin varmistuttava oman Internet-yhteytensä ja käyttämiensä laitteiden tietoturvasta.

Palveluissa voi olla linkkejä ulkopuolisten toimijoiden sivustoille. Ennen linkkien käyttämistä Käyttäjän tulee huomioida, että Caruna ei hallinnoi linkitettyjä sivustoja eikä vastaa sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Palveluita koskevilla sivustoilla voidaan käyttää evästeitä, jotka ovat Käyttäjän selaimelle lähetettäviä pieni tekstitiedostoja, jotka auttavat ylläpitoa kehittämään Sivuston sisältöä. Lisätietoja evästeistä löydät evästeitä koskevalta sivulta.

Siirrettävyys

Käyttäjä voi siirtää näihin Käyttöehtoihin tai Palvelua koskevan sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle ainoastaan Carunan nimenomaisella suostumuksella.

Palvelun toteuttamisesta vastaava Caruna-yhtiö voi siirtää Palveluun tai näihin Käyttöehtoihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia myös muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä kolmansille osapuolille esimerkiksi liiketoimintakaupan yhteydessä.

Käyttöehtojen muuttaminen

Caruna varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa Käyttöehtoja, Palveluita tai niiden saatavuutta taikka muita Palveluiden yhteydessä tuotettuja aineistoja sekä niihin liittyviä teknisiä tai muita ominaisuuksia. 

Muutokset Käyttöehtoihin tulevat voimaan kahden viikon kuluessa siitä, kun uudet Käyttöehdot on julkaistu tai muutoksista on muulla tavalla ilmoitettu Palvelun yhteydessä tai Carunan verkkosivuilla.

Vastuuvapauslauseke

Palveluiden sisältämä aineisto julkaistaan sellaisena kuin se on, eikä Caruna vastaa sen virheettömyydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Aineistoa ei miltään osin voida pitää Carunaa sitovana tarjouksena tai sitoumuksena. Caruna ei takaa, että Palvelut ovat käytettävissä virheettömästi tai keskeytyksettä.

Caruna ei vastaa mistään Palveluiden yhteydessä esitetyn aineiston ja sillä julkaistujen linkkien käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, lukuun ottamatta pakottavan lainsäädännön perusteella määrättyjä vastuita.

Sovellettava lainsäädäntö

Palvelut on suunnattu Suomeen, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Käyttöehtojen soveltamiseen tai Palveluiden käyttöön liittyviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintasäännökset. 

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti sopimaan keskinäisin neuvotteluin. Jos neuvotteluilla ei saavuteta sovintoa, riidat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3/PL 306, 00531 Helsinki)