Ilmoita väärinkäytösepäilystä (Whistleblowing)

Toimintaperiaatteisiimme kuuluu noudattaa lakeja ja eettisiä arvoja kaikessa toiminnassamme. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyksiin liittyen mahdollisesti laittomaan tai epäeettiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme. Henkilöstöämme kannustamme kääntymään esihenkilönsä, henkilöstöhallinnon tai ylemmän johdon puoleen tai raportoimaan mahdollisista epäkohdista ilmoituskanavan kautta.

Ilmoittajansuojelulaki edellyttää, että vähintään 50 työntekijää työllistävillä yhtiöillä on luottamuksellinen, sisäinen ilmoituskanava yrityksen toiminnassa havaituista väärinkäytöksistä ilmoittamiseen.  Lailla varmistetaan, että työntekijät ja yrityksen sidosryhmät voivat ilmoittaa turvallisesti työnsä yhteydessä havaitsemistaan tai epäilemistään väärinkäytöksistä yrityksen toiminnassa. Vastatoimet ilmoittajaa kohtaan ovat kiellettyjä.  

Caruna ilmoituskanava tarjoaa kaikille Carunan työntekijöille, sopimustoimittajille, alihankkijoille, työnhakijoille sekä kenelle tahansa muulle taholle mahdollisuuden ilmoittaa havainnot, joissa koetaan rikottavan ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluvaa sääntelyä tai Carunan eettisiä toimintaohjeita tai Carunan sopimustoimittajien toimintaohjeita. 

Huomioitavaa

Ilmoittajansuojelulain soveltamisala on rajattu eikä sitä ei sovelleta kaikista epäkohdista ilmoittamiseen. Jos asiasi koskee tavanomaisesti asiakassuhteeseesi liittyviä asioita (esimerkiksi sopimusmuutokset, laskutus, vikailmoitukset tai reklamaatiot), olethan niiden osalta yhteydessä Carunan asiakaspalveluun tai käytäthän sähköistä asiointipalveluamme Caruna Plussaa.  Työoikeudelliset asiat eivät kuulu niiden asioiden piiriin, joiden väärinkäytöksistä voi ilmoittaa kanavan kautta ja saada ilmoittajan suojaa. Mikäli havaintosi koskee työsuhteeseen liittyviä asioita, olethan yhteydessä henkilöstöhallintoon.

Ilmoituksen tekeminen

Kerro ilmoituksessa kaikki tiedossasi olevat tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta asia pystytään käsittelemään. Voit lähettää ilmoituksen käyttämällä alla olevaa lomaketta. Kirjoita kaikki olennaiset seikat, jotka liittyvät tekemääsi havaintoon. Voit tarvittaessa liittää ilmoitukseen tiedostoja, kuten valokuvia.

Tee ilmoitus

Voit jättää ilmoituksen myös nimettömästi. Yhteystietojen jättäminen mahdollistaa sen, että ilmoitusten käsittelijät voivat tarvittaessa olla sinuun yhteydessä tutkintaprosessin aikana ja kysyä lisätietoja sekä ilmoittaa sinulle ilmoittajansuojelulaissa tarkemmin säädetyllä tavalla mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Ilmoitukset tulee tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Tietoisesti totuudenvastaisen ilmoituksen tahallinen tekeminen on kiellettyä ja saattaa johtaa jatkotoimenpiteisiin.

Tarkemmat tiedot

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja puolueettomasti. Ilmoituksia käsittelevät vain tähän tehtävään nimenomaisesti oikeutetut henkilöt. Ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöt ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin ilmoituksen paikkansapitävyyden selvittämiseksi ja muihin tarpeellisiin jatkotoimenpiteisiin.

Ilmoitustietoihin on pääsy vain niihin oikeutetuilla käsittelijöillä.  Käsittelijät pyytävät tarvittaessa lisätietoja ilmoittajalta tai asiantuntijoilta. Luottamuksellisuutta ei kuitenkaan koskaan vaaranneta.

Ilmoittajalle annetaan vastaanottoilmoitus seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, mikäli ilmoittaja on antanut yhteystietonsa. Ilmoittajalta voidaan pyytää tarvittaessa lisätietoja. Lisäksi ilmoittajalle annetaan ilmoittajansuojelulain edellytysten mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa vastaanottoilmoituksen toimittamisesta tietoja siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan tai harkitaan toteuttavaksi, huomioiden kuitenkin muun muassa salassapitoa ja yksityisyyden suojaa koskevat lainsäädännön rajoitteet sekä tutkinnan asianmukainen hoitaminen.

Ilmoitusten säilyttäminen ja tietosuoja

Ilmoitukset ja muu tutkintamateriaali säilytetään tietoturvallisesti ja pääsy rajataan vain ilmoitusten käsittelyyn oikeutetuille tahoille.

Ilmoitusten käsittelystä vastaavia henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen henkilöllisyydestä. Tietoja annetaan kolmansille tahoille vain lain edellytysten mukaisesti.

Ilmoitukset ja muu aineisto säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen asian selvittämiseksi, ja tarpeettomat tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoittajansuojelulain mukaiset ilmoitukset ja muu aineisto poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, jollei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten, taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Henkilötietojen käsittelystä löydät lisätietoja Ilmoituskanavarekisterin tietosuojaselosteesta

Ilmoittajan suojelu

Ilmoittajansuojalainsäädäntö kieltää kohdistamasta ilmoituksen tehneeseen henkilöön  ilmoituksen johdosta kiellettyjä vastatoimia. Ilmoittajaa ei myöskään saa estää tekemästä ilmoitusta.

Kiellettyjä vastatoimia ovat esimerkiksi menettely, jossa työsuhteen ehtoja heikennettäisiin, työntekijä irtisanottaisiin taikka henkilöä muutoin kohdeltaisiin epäedullisesti sen vuoksi, että henkilö on tehnyt ilmoituksen ilmoituskanavaan, tai muutoin osallistunut asian selvittämiseen.  Niin ikään kiellettyä on esimerkiksi kielteisten seurausten kohdistaminen sopimustoimittajaan sen vuoksi, että kyseinen taho on tehnyt ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoituksen. 

Ulkoinen ilmoituskanava

Carunan ilmoituskanava on ensisijainen tapa epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoittamiseen. Ilmoittajalla on kuitenkin seuraavien ilmoittajansuojelulain poikkeuksellisten edellytysten vallitessa oikeus tehdä ilmoitus ulkoiseen Oikeuskanslerinviraston ylläpitämään keskitettyyn ilmoituskanavaan, jos 

  • epäilty rikkomus kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisen piiriin; ja 
  • Carunan sisäinen ilmoituskanava ei jostain syystä olisi käytössä, tai ilmoittajalle ei olisi annettu mahdollisuutta ilmoittaa Carunan ilmoituskanavan kautta; tai
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei Carunan ilmoituskanavaan tehdyn ilmoituksen perusteella ole ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin ilmoituksen paikkansapitävyyden selvittämiseksi ja tarvittaessa rikkomiseen puuttumiseksi kolmen kuukauden määräajassa; tai
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella; tai
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän on vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimien kohteeksi.

Ilmoituksen epäillystä väärinkäytöksestä voi tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan sähköisesti, kirjallisesti tai suullisesti: 

Oikeuskanslerinvirasto siirtää ilmoituksen toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoittajansuojelulain soveltamisala

Vuonna 2023 voimaantullutta ilmoittajansuojelulakia (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022)sovelletaan sen soveltamisalaan kuuluvan lainsäädännön rikkomiseen tietyin poikkeuksin muun muassa seuraavilla lainsäädännön aloilla; julkiset hankinnat; finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat; rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen; tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus; liikenneturvallisuus; ympäristönsuojelu; säteily- ja ydinturvallisuus; elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi; Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys; kuluttajansuoja sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Ilmoittajansuojelulakia sovelletaan edellä mainittujen lainsäädäntöalojen osalta asioissa vain sellaisiin epäiltyihin tekoihin tai laiminlyönteihin: jotka on säädetty rangaistavaksi; joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus; taikka jotka muutoin voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Sen lisäksi ilmoittajansuojelulakia sovelletaan ilmoittajiin, jotka ilmoittavat epäillystä väärinkäytöksestä koskien Euroopan unionin varainhoitoa, Euroopan unionin tai kansallisten avustusten tai valtiontukia, kilpailusääntöjen tai yritysten ja yhteisöjen verotusta koskevan lainsäädännön rikkomista.