Mistä sähkön jakelulasku muodostuu?

Sähköverkko toimii kuten tietoliikenneyhteys - maksat kaistasta etkä siitä, kuinka paljon dataa siirtyy. Samoin tieverkosto on käytettävissä aina, kun sitä tarvitset. Sähkön siirtomaksussa maksat sähköverkon olemassaolosta, siitä että sähköä on saatavilla silloin ja niin paljon kuin tarvitset.

Näin maksamasi euro sähkön siirtolaskussa jakautuu.
Näin maksamasi euro sähkön siirtolaskussa jakautuu. Luvut perustuvat vuosien 2019–2022 kustannuksiin. Kuva ei sisällä sähkö- tai arvonlisäveroa.

Jokaisesta maksamastasi eurosta lähes 70 senttiä käytetään verkon parantamiseen ja verkkopalvelun tuottamiseen asiakkaillemme. Siirretyn energian määrä vaikuttaa vain noin 20 prosenttiin kustannuksista.

Sähkönsiirron hinta koostuu perusmaksusta ja sähkön kulutukseen perustuvasta osasta sekä mahdollisesta tehoon perustuvasta tehomaksusta. Sähkönjakelun kustannukset syntyvät suurimmaksi osaksi verkon rakentamisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta sekä näiden rahoittamisesta. Näihin kustannuksiin käytetyn energian määrällä ei ole suurta vaikutusta. Siksi jakelumaksussa perusmaksun osuus on iso ja muuttuvan kulutusmaksun pienempi.

Sähkönsiirtolaskulla veloitetaan lisäksi sähkövero, joka tilitetään edelleen valtiolle.

Lue lisää sähköverosta

Siirtomaksulla saat kaikki sähköverkkotoimintaan liittyvät palvelut

Sähkön siirtomaksuun eli verkkopalvelumaksuun sisältyy asiakaspalvelu, sähkön mittauspalvelu, ympärivuorokautinen vikapalvelu, vikojen korjaus kaikissa tilanteissa sekä henkilöstön palkat ja ICT-kustannukset. Maksulla katetaan myös sähköverkon ylläpito, kunnostaminen, kehittäminen, uuden verkon rakentaminen ja ikääntyneen verkon uudistaminen tulevaisuuden tarpeisiin.

Mikä liittymismaksu sitten on?

Liittymismaksussa maksetaan vain verkkoon liittämisen kustannukset eli sähköliittymän rakentaminen.

Sähkönjakelun hinta

Sähkönjakeluyhtiöiden väliset hintaerot johtuvat yleensä verkko-omaisuuden määrän suhteesta asiakasmäärään. Mitä enemmän asiakkaita on jakamassa verkko-omaisuuden arvoa (metri/asiakas), sitä pienempi hinta on asiakkaalle. Verkko-omaisuudella tarkoitetaan verkkoyhtiön sähköverkon komponenttien yhteenlaskettua arvoa.

Caruna Oy:n 492 000 asiakkaalla verkon pituus on huomattavasti suurempi asiakasta kohden: 165 metriä. Riippuen asumismuodosta Caruna Oy:n asiakkaiden sähkönjakelun hinta on kalleimman neljänneksen joukossa.

Caruna Espoo Oy:n 245 000 asiakkaan sähkönjakelun hinta on edullisemman viidenneksen joukossa, koska verkko on pitkälti modernisoitu, ja verkon kustannuksia on jakamassa useampi kaupunkilainen tiheästi asutulla alueella. Verkon pituus asiakasta kohden on 35 metriä.

Sähkönjakelun hintavertailu tammikuu 2024
Carunan hintojen vertailu muihin yhtiöihin, tammikuu 2024. Lähde: Energiavirasto.

Caruna Oy:n sähköverkko on noin 80 000 km pitkä, ja se ulottuu Hangosta Kuusamoon. Verkkoalue on maantieteellisesti haastava sähkönjakelulle, sillä alueella on hyvin erilaisia toimintaolosuhteita. Verkon määrä yhtä asiakasta kohden on suuri.

Caruna Espoon sähköverkko on 8 100 km pitkä. Verkkoalueella investoinnit asiakasta kohden ovat selvästi pienemmät kuin Caruna Oy:ssä.

Caruna sopeuttaa toimintaansa vuoden alussa voimaan tulleen Energiaviraston valvontamallin takia. Valvontamalli vuosille 2024–2031 leikkaa Carunan investointikykyä, ja yhtiö on aloittanut sopeuttamistoimet aiemmin suunniteltujen investointien osalta. Investoinnit vähenevät noin 60 miljoonaa euroa vuonna 2024.

Suomalaisten jakeluyhtiöiden hinnat ovat julkista tietoa

Kaikkien sähkönjakeluyhtiöiden hinnat ovat nähtävillä Energiaviraston verkkosivuilla. Yhtiökohtaiset hinnat päivittyvät kuukausittain ja löytyvät taulukon välilehdiltä.

Sähkönjakeluyhtiöiden hintaerot selittyvät sillä, minkälaisella alueella yhtiö toimii ja paljonko yhtiöllä on asiakkaita maksamassa sähköverkon rakentamisesta koituvia kustannuksia.

Sähköverkon rakentaminen järvialueilla tai saaristossa on kalliimpaa kuin taajamissa. Toisaalta mitä enemmän on asiakkaita jakamassa kustannuksia, sitä edullisempi on yksittäisen asiakkaan maksama hinta. Tämän vuoksi siirtohinnat ovat kaupunkiyhtiöillä halvemmat kuin haja-asutusalueilla toimivilla yhtiöillä. Suomessa on 77 sähkönjakeluyhtiötä.

Vertailussa keskihinnat näytetään tyyppikäyttäjittäin. Tyyppikäyttäjä on eri tavoin sähköä käyttävä asiakasryhmä kuten kerrostaloasuja tai sähköllä lämmittävä omakotiasuja.

Hinta sisältää kullekin asiakasryhmälle edullisimman tuotteen mukaisen keskihinnan esitetyllä vuosikulutuksella. Esimerkiksi kerrostalokäyttäjälle (2 000 kWh) kertaa yleissiirron yksikköhinta snt/kWh + perusmaksu €/kk kertaa 12 + verot ja lopulta saatu vuosikustannus on jaettu kokonaiskulutuksella, jolloin on saatu keskihinta (snt/kWh).

Energiaviraston hintatiedot -taulukko

Miten voin vaikuttaa omaan siirtolaskuuni?

Voit vaikuttaa omalla sähkönkäytölläsi sekä muuttuvaan verkkopalvelumaksuun (c/kWh) että sähköveroon (c/kWh). Vuotuisesta sähkön siirtomaksusta (verkkopalvelumaksu) näiden osuus kerrostalossa on noin 50 prosenttia ja sähkölämmitteisessä omakotitalossa noin 75 prosenttia.

Sähkön siirron hinnat eurooppalaisessa vertailussa

Vuoden 2022 lopussa Suomessa verkkopalvelun hinta on myös suhteessa asiakaskohtaiseen verkon määrään matalin EU-maissa.

Vertaillessa suomalaisen verkkopalvelun hintaa asiakaskohtainen verkon määrä huomioiden, kuuluu Suomi Euroopan halvimpien maiden joukkoon huolimatta haastavista olosuhteista. Pitkien yhteyksien ja harvaanasuttuna maana olemme onnistuneet rakentamaan ja kehittämään verkkoamme erittäin kustannustehokkaasti. Myös sähkönjakelun toimitusvarmuus on Suomessa eurooppalaisessa vertailussa suhteessa hintaan erinomaisella tasolla. 

Veroton siirtohinta suhteessa asiakaskohtaiseen verkkopituuteen 2022
Veroton siirtohinta suhteessa asiakaskohtaiseen verkkopituuteen 2022. Lähde: Eurostat.

Ajantasaiset suomalaisten verkkoyhtiöiden hintatilastot löytyvät Energiaviraston nettisivulta.

Puhdas siirtymä edellyttää investointeja sähköverkkoon

Sähköntarpeen oletetaan tulevaisuudessa lisääntyvän yhteiskunnan sähköistymisen seurauksena. Vuosittainen sähköenergian käyttö kasvaa Carunan verkkoalueilla nykyhetkestä vuoteen 2040 mennessä noin 50 %. Hetkellinen kysyntä eli tehontarve kasvaa jopa yli 100 %.

Jakeluverkon kannalta keskeisimmät verkon kapasiteettitarpeita kasvattavat ja sähkönkulutusta lisäävät muutosilmiöt ovat:

  • lämmityksen sähköistyminen (kaukolämpö ja muut keskitetyt lämmitysratkaisut sekä yksittäiset hajautetut lämmitysratkaisut) 
  • liikenteen sähköistyminen (henkilöautoliikenne, mutta myös julkinen sekä raskas liikenne) 
  • puhtaan sähköntuotannon lisääntyminen, erityisesti tuuli- ja aurinkovoima 
  • puhdasta sekä edullista sähköä kuluttavan teollisuuden ja palveluiden kasvu (vetytalous, datakeskukset jne.) 
  • aktiivisen ja energiamarkkinaan osallistuvan (esimerkiksi hintajousto ja energiavarastot) asiakasmäärän kasvu 

Edellä esitetyt muutokset vaikuttavat nimenomaan niihin tuotanto- ja kulutusliittymiin, jotka ovat liittyneinä tai liittyvät ensi sijassa jakeluverkkoon ja vaativat kaikki toteutuakseen merkittävää, pitkäjänteistä ja etupainotteista jakeluverkon kehittämistä. Mikäli etupainotteista ja systemaattista verkon kehitystä pitkän aikavälin tarpeita varten ei pystytä tekemään, muodostuu verkoista pullonkaula edellä esitetylle kehitykselle. 

Energiaviraston valvontamalli vuosille 2024–2031 heikentää huomattavasti yhtiön toimintaedellytyksiä ja kykyä investoida verkkoon tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi. Caruna arvioi, että puhtaan siirtymän, huoltovarmuuden ja sähköistyvän yhteiskunnan kehityshankkeet viivästyvät Carunan toimialueilla tämän takia.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi minä maksan verkonparannustöistä?

Nyky-yhteiskunta on voimakkaasti sähköriippuvainen, ja häiriötön sähkönsaanti on niin elämisen kuin liiketoiminnankin perusedellytys. Pääosin 1960–1970-luvuilla rakennettu sähköverkkomme vaatii jatkuvaa ja pitkäjänteistä kehitystyötä, kuten sähköasemien uudistamista ja rakentamista.

Haluamme taata, että saat vastinetta rahoillesi; nykyaikaisen sähköverkon, joka toimii luotettavasti säällä kuin säällä ja paikasta riippumatta. Nykyinen sähköverkko ei pysty vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Sijoittamalla sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen saat mahdollisimman sujuvaa sähköntoimitusta niin nyt kuin tulevaisuudessa. Parannamme ja uudistamme sähköverkkoa, jotta se toimii luotettavasti sekä mahdollistaa sähköautojen ja aurinkopaneelituotannon lisäämisen.

Ajantasaista tietoa käynnissä olevista työmaista

Voit tarkastella kotisi lähellä olevaa sähköverkon työmaata karttapalvelustamme.

Siirry kartalle
Jos Fingrid päättää olla laskuttamatta kantaverkkomaksuja, miten tämä vaikuttaa Carunan asiakkaiden hintoihin?

Fingrid jättää vuoden 2024 tammi-, helmi-, kesäkuun verkkomaksut laskuttamatta. Fingridille maksettava kantaverkkomaksu edustaa noin 10 % osuutta Carunan kustannuksista. Kantaverkkomaksut ovat jakeluverkkoyhtiöille ns. läpilaskutuseriä eli kantaverkkoyhtiölle maksetut kustannukset tulevat aina läpi jakeluhintaan. Loppu 90 prosenttia on muita kustannuksia, kuten investointeja, häviömaksuja, operatiivisen toiminnan kustannuksia sekä rahoituksen kustannuksia.

Käytän kesämökkiä vain harvoin, miksi joudun silti maksamaan siirtomaksua?

Sähköverkon on oltava koko ajan käyttökunnossa. Sähköverkon kustannuksista vain 20 prosenttia riippuu siirretyn energian määrästä. Valtaosa eli 80 prosenttia aiheutuu verkon olemassaolosta ja ylläpidosta. Näin verkkoyhtiölle syntyy kustannuksia, vaikka sähköä ei käytettäisikään. Tämä koskee erityisesti kesämökkejä.