Kaksi maankaivajaa kaivamassa lapiolla ojaa.

Kestävä toimitusketju

Perustehtävänämme on varmistaa häiriötön, säävarma sähkönjakelu yli 700 000 asiakkaallemme. Luotettava sähköverkko on keskeinen osa myös yhteiskunnan huoltovarmuutta. Jatkuvasti sähköistyvässä yhteiskunnassa luotettavan sähkönjakelun rooli korostuu.

Kaapeloimme sähkölinjoja maan alle suojaan sään ääri-ilmiöiltä. Samalla vapautamme maata maa- ja metsätalouden tarpeisiin sekä hiilinieluiksi. Autamme yhteiskunnan digitalisaatiota sekä sähkö- ja televerkkojen sekä kunnallisen infrastruktuurin yhteisrakentamisella.

Tulevaisuudessa Caruna voi toimia alustavana esimerkiksi uudenlaisten asiakkaiden valintoja helpottavien palveluiden ja älykkäiden energiaratkaisujen kehittämiselle.

Valitsemme kumppanimme huolella

Caruna toimii tarkkaan valittujen ja luotettavien urakka-, palvelu- ja materiaalikumppaneiden kanssa, jotka kilpailutetaan erityisalojen julkista hankintalakia 1398/2016 noudattaen. Hankintalain ja muiden säädösten lisäksi hankintavaatimuksia täydentävät muun muassa Carunan omat vastuullisuusvaatimukset.

Carunan toimitusketju

Toiminnallamme on huomattavia suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Rakennusprojektimme työllistävät suoraan tai välillisesti yli tuhat ihmistä eri puolilla Suomea.  

Toteutamme sähköverkon rakentamis- ja korjaustyöt urakoitsijoiden, heidän alihankkijoiden sekä materiaalitoimittajien avulla. Kaikki toimijamme sekä heidän alihankkijansa noudattavat samoja periaatteita ja vaatimuksia sekä sitoutuvat Carunan ohjeisiin ja velvoitteisiin.  

Valitsemme kaikki toimittajamme tasapuolisesti ja syrjimättömästi, kilpailutusvaatimusten mukaisesti. Hoidamme koko hankintaprosessin sopimustietojen valmistelusta kilpailutuksiin, allekirjoituksiin ja sopimusarkistointiin sähköisesti. 

Caruna hankkii omilla sopimuksillaan verkon rakennusmateriaaleista mm. kaapelit, muuntajat, muuntamot ja jakokaapit. Kaikissa käyttämissämme materiaaleissa laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat on otettu tarkasti huomioon kilpailutusvaiheessa, käyttöönottotestauksissa sekä tehdastarkastuksissa.

Vastuullisuus toimitusketjussa

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimitusketjumme läpinäkyvyyttä ja hallintaa. Vastuullisuus on integroitu osaksi sopimuksiamme ja toimittajahallintaamme. Otamme hankinnassa huomioon taloudellisen-, sosiaalisen- sekä ympäristövastuun näkökulmat toimittajavalinnoissa, sopimusvaiheessa sekä sopimuksen aikaisessa toiminnassa. 

Kaikki kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan Carunan toimittajien eettistä ohjetta (Supplier Code of Conduct), joka velvoittaa sopimustoimittajamme toimimaan suomalaisen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti. 

Järjestämme vuosittain vastuullisuuspäivän sopimustoimittajillemme. Päivän tarkoitus on jalkauttaa vastuullisuustyötä ja tietoutta toimitusketjussamme. Lisäksi vastuullisuuden kehittäminen yhdessä on keskeinen osa vastuullisuuspäivien ohjelmaa.  

Vuosittaiset toimittajien toiminnan arvioinnit eli auditoinnit ovat osa toimittajahallintakonseptiamme. Niiden avulla valvomme ja kehitämme käyttämiämme tärkeimpiä sopimustoimittajia.

Vastuullisuus osana toimintaamme

Yritysvastuuohjelmamme perustuu strategiamme kolmeen painopisteeseen: hyvään yrityskansalaisuuteen, tehokkaaseen ja asiakaslähtöiseen ydinliiketoimintaan sekä kasvuun ja uusiin palveluihin. 

Päämäärämme on olla toimitusvarma, kohtuuhintainen sähkönjakelija asiakkaille ja omata merkittävä rooli tulevaisuuden energiasysteemin kehittäjänä. Toimintamme kehittämiseksi havainnoimme toimintaympäristömme riskejä ja mahdollisuuksia sekä kuuntelemme sidosryhmiemme näkemyksiä.