Caruna on selvittänyt uusia keinoja yhteisrakentamisen tehostamiseksi

Blogi
Ville Karttunen
Ville Karttunen
Uusien palveluiden johtaja
Viime vuosina yhteisrakentamisen osuus Carunan sähköverkkoprojekteissa on ollut noin 15-20 prosenttia rakennetuista ojista. Suhteellisesti määrä on varsin pieni, mutta kilometreissä mitattuna tämä on tarkoittanut 300-600 kilometriä yhteistä ojaa kuntien katuvalaistuksen tai teleoperaattoreiden kanssa.

Vuonna 2018 päätimme tavoitella vielä suurempaa yhteisrakentamisen osuutta kaapelointiprojekteissamme, koska yhteisrakentamisen hyödyt asiakkaillemme ovat ilmiselviä. Yhteisrakentaminen vähentää kaivutöiden aiheuttamia haittoja, laskee investointien kustannusta ja pidentää sekä oman verkostomme että muun ympäröivän infrastruktuurin, kuten katujen käyttöikää, kun kaikki kaivaminen voidaan tehdä samalla kertaa.

Yhteisrakentamisen määrän kasvattamiseksi päätimme pilotoida uutta rakennuttamispalvelua, jossa rakennutamme samalla kertaa sähköverkon kanssa myös teleoperaattorin valokuituverkon tai kunnan katuvalaistuksen. Palvelua tarjottiin avaimet käteen -ratkaisuna eli asiakas sai kaikki verkon rakentamiseen liittyvät palvelut yhden Carunan projektin kautta verkoston suunnittelusta materiaalien hankintaan ja rakentamiseen saakka. Ensimmäisen pilottivuoden perusteella palvelu osoitti toimivuutensa, sillä yhteisrakentamisen osuus oli 41 prosenttia.

Rakennuttamispalvelun tärkeimpiä oppeja oli se, että paradoksaalisesti rakentaminen ei ole lainkaan ratkaisevaa yhteisrakentamisen onnistumisen kannalta. Pilotteihin osallistuneiden tahojen yhteinen näkemys oli, että rakentaminen kyllä onnistuu tavalla tai toisella - siinä voi olla tarvetta tehostaa toimintaa ja parantaa tiedonkulkua, mutta se ei ole ratkaisevaa, jos yhteisrakentamisen määrää halutaan merkittävästi nostaa.

Kriittinen edellytys yhteisrakentamisen merkittävälle kasvulle on luottamuksellisten välien luominen eri toimijoiden välille - kunnan, Carunan ja alueella toimivien teleoperaattoreiden kesken. Tätä luottamusta rakentaa Carunan kuntatapaamisten vuosikello ja alueellinen organisaatio, jossa kullekin kunnalle on vastuuhenkilöt läpi eri organisaatiotasojen. Tätä luottamusta tarvitaan siihen, että eri toimijat pystyvät jakamaan toistensa kanssa tietoa, joka ei saa joutua ulkopuolisten käsiin. Etenkin valokuidun rakentamisessa kilpailu on ankaraa ja operaattorit saattavat suunnata omia mainoskampanjoitaan samoille alueille, missä toinen suunnittelee rakentavansa verkkoa. Jos tietoa suunnitteilla olevista hankkeista ei pystytä jakamaan riittävän ajoissa, niin toisten yhteisrakentamisen osapuolten on vaikea, ellei mahdoton, muokata omia budjettejaan tai ennättää suunnitella omat verkostotyönsä ajoissa ennättääkseen mukaan toisten toimijoiden aikatauluihin.

Kuntien kannalta pilottien opit tarkoittavat, että yhteisrakentamista ja siten kustannussäästöjä voi parhaiten edistää jakamalla aktiivisesti tietoa katujen ja katuvalaistuksen rakentamisen suunnitelmista jopa yli budjettivuoden. Yhteiset tapaamiset Carunan ja operaattoreiden kanssa ovat hyvä työväline tähän. Yhteisrakentamisen mahdollistaminen on kiinni kunnan ja yhtiöiden yhteisestä halusta ja aktiivisesta tiedonvaihdosta.

Lue lisää