Vahingonkorvaus sähkön toimitustapa- tai laatuvirheestä

Voit hakea vahingonkorvauksia rikkoutuneista laitteista tai pilaantuneista elintarvikkeista

Vahinkojen korvaaminen edellyttää, että sähkönjakelussa on tapahtunut joko sähkön laatua tai toimitustapaa koskeva virhe. Tämä tarkoittaa, että sähkön toimitustavassa tai laadussa on virhe, jos sähkön laatu ei täytä Suomessa noudatettavien standardien mukaisia vaatimuksia, tai sähköjakelu on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syyn ja olosuhteen huomioon ottaen vähäisenä. Tyypillisimpiä virhetilanteita ovat nollavika ja pitkäkestoinen yli- tai alijännite.

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin. 

Tutustu sopimusehtoihin
Sähkön käyttäjän tulee varautua, että sähkönjakelu voi keskeytyä

Sähkön käyttäjän tulee varautua siihen, että sähkönjakelu ei ole keskeytyksetöntä. Sähköverkko on aina alttiina sää- ja muille ilmiöille (esimerkiksi verkon suojalaitteiden toiminta tai verkon huoltotyöt), joiden yhteydessä syntyy usein normaaleja nopeita jännitevaihteluita. 

CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää normaalit jännitevaihtelut

CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää keskeytysten yhteydessä esiintyvät normaalit hetkelliset jännitevaihtelut. Sähköjen päälle ja pois kytkeminen ei saa rikkoa laitetta tai aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriötä, vaan se on normaali käyttötoimenpide. Laitevalmistajien tulee testata laitteet tätä varten ennen kuin ne saatetaan markkinoille.

Sähkön käyttäjän ja kiinteistön omistajan vastuut

Sähkön käyttäjän tulee ottaa huomioon laitteidensa käyttöolosuhteet ja varmistaa laitteidensa asianmukainen sähkön saanti, jos käyttäjä tarvitsee esimerkiksi laitteidensa herkkyyden takia tavanomaisen verkkopalvelun mukaista sähköä laadultaan parempaa sähköä tai sähkön saannin keskeytyksettömyyttä.

Kiinteistön omistaja voi tarvittaessa asennuttaa sähkökeskukseen ylijännitesuojat ja hankkia herkemmille laitteille maadoitettu pistorasia sekä laitteen väliin laitekohtaiset ylijännitesuojat. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kiinteistön sisäisen sähköverkon viasta eivät oikeuta vahingonkorvauksiin. Kiinteistön omistaja vastaa ylijännitesuojauksesta sisäisessä sähköverkossaan.

Korvaukset rikkoutuneista laitteista ja pilaantuneista elintarvikkeista

Laitteiden ensisijainen korvausperuste on laitteen korjauskustannukset. Jos laitetta ei voida korjata tai korjauskustannukset ovat sen nykyarvoa suuremmat, voimme käyttää korvausperusteena vastaavan laitteen hankintahintaa. Uusien laitteiden hankintahinnasta vähennetään vaurioituneiden laitteiden ikään perustuva ikävähennys.

Elintarvikkeista korvataan vahingonkorvauksia, jos sähkön toimitustapaa tai laatua koskeva virhe on aiheuttanut jääkaapin tai pakastimen rikkoutumisen, joka on johtanut elintarvikkeiden pilaantumiseen.

Sää- ja muista ilmiöistä johtuvien keskeytyksien aiheuttamat laite- tai elintarvikevahingot eivät yleensä oikeuta vahingonkorvauksiin. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa esimerkiksi tuuli on kaatanut puun pienjännitelinjalle, jonka johdosta nollajohdin katkeaa ja aiheuttaa nollavian.

Hae vahingonkorvausta

Voit itse valita, haetko korvauksia Carunalta vai omalta vakuutusyhtiöltäsi. Korvauksen saaminen omalta vakuutusyhtiöltä riippuu vakuutusturvan laajuudesta. Tee hakemus kohtuullisessa ajassa vahingon havaitsemisesta (2–3 kuukautta). Käsittelemme korvaushakemukset tapauskohtaisesti. 

  • Täytä korvaushakemuslomake huolellisesti
  • Erittele lomakkeessa vahingot ja todenna ne liittämällä hakemukseen kuittikopiot, asiantuntijan korjausarviot tai lausunnot ja selkeät valokuvat vahingosta.
  • Korvauskäsittely etenee automaattisesti, kun pyydetyt todenteet on liitetty korvaushakemuksen liitteeksi. Muutoin käsittely jää kesken.
  • Jos elintarvikkeita on pilaantunut, liitä näistä selkeät ja kattavat valokuvat erittelyn lisäksi
  • Säilytä rikki menneet laitteet, kunnes olet saanut meiltä korvauspäätöksen
Hae vahingonkorvausta
Korvauksia koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyys ei ratkea keskustelemalla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee olla yhteydessä kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.