Carunas år 2021: Elnätets tillförlitlighet var utmärkt – mängden levererad el ökade och allt fler privathushåll gick över till solenergi

Nyheter
Caruna fortsatte förnyandet av elnätet för att möta den växande elförbrukningen och den pågående energirevolutionen. Det smarta elnätet kombinerar elektrifiering och tillväxten av ren energiproduktion, digitala tjänster och konsumentdeltagande på elmarknaden. Koncernens omsättning var från januari till december 499,8 (475,3) miljoner euro och investeringarna 140,1 (143,2) miljoner euro.

Sähkön toimitusmäärä kasvoi jakeluverkossa ollen 10,1 (9,2) TWh vuonna 2021. Kasvu johtui pääasiassa kylmästä säästä sekä alku- että loppuvuodesta. Suurjännitteisessä jakeluverkossa toimitusmäärä 2,7 (2,7) TWh pysyi edellisen vuoden tasolla. 

Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 74 (103) minuuttia ja sähkönjakelun toimitusvarmuusaste 99,99 (99,98) prosenttia. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysmäärä (SAIFI) asiakasta kohden oli 1,4 (1,7) kertaa. Vuoden aikana koettiin kaksi merkittävää myrskyä, joista vahingollisempi oli kesäkuun Paula-myrsky Koillismaalla. Paula-myrskyn vuoksi samanaikaisesti sähköttömiä asiakkaita oli noin 5 300.  

Caruna on uudistanut sähköverkkoaan systemaattisesti energiamurroksen tarpeet huomioiden 

Sähköverkkoa uudistettiin kustannustehokkaasti paikalliset tarpeet ja erityispiirteet huomioiden. Vuonna 2021 investoinnit 140,1 MEUR kohdentuivat pääasiassa taajama-alueille, joissa investoinneista saatavat asiakashyödyt ovat merkittävät suuren asiakasmäärän vuoksi. Haja-asutusalueiden verkon kehittämistä jatkettiin ikä- ja kuntoperusteisesti. Suurjännitteisen jakeluverkon investointien osuus oli 19,3 (12,3) prosenttia.  

"Yhteiskunnan sähköistyminen on edellytys sille, että Suomi saavuttaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa. Älykkäät ja modernit sähköverkot ovat avainasemassa, kun sähkön käyttö ja sääriippuvaisen tuotannon osuus kasvaa. Toimialan sääntelyn tulee olla pitkäjänteistä, ennustettavaa ja kannustaa yhtiöitä tekemään tarvittavat investoinnit. Viime vuonna kesken valvontajakson tehdyt kiristykset kuitenkin vaikeuttavat verkkoyhtiöiden kykyä uudistaa sähköverkkoa vastaamaan tulevia tarpeita", sanoo Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny

Energiavirasto muutti sähkönjakeluverkon valvontamenetelmiä kesken valvontajakson marraskuussa 2021. Seurannaisvaikutuksena Caruna-konsernin luottoluokitus laski tasolta BBB+ tasolle BBB tammikuussa 2022. Luottoluokituksen lasku voi nostaa tulevaisuudessa rahoituskustannuksia ja heikentää rahoituksen saatavuutta. 

Aurinkoenergian suosio jatkui – kasvua lähes 28 prosenttia 

Tammi-joulukuussa Carunan sähköverkkoon liitettiin 2 660 (2 800) uutta aurinkosähköjärjestelmää (

Carunan asiakasmäärä oli vuoden 2021 lopussa 714 tuhatta (703). Uusia liittymäsopimuksia solmittiin 2 800 (2 400) kappaletta, joista 14 (10) oli keskijännite- ja suurjänniteliittymiä. 

Taloudelliset tunnusluvut 

MEUR tai kuten merkitty 2021 2020 2019
Liikevaihto 499,8 475,3 466,4
Liikevoitto 192,5 171,0 167,2
Liikevoitto, prosenttia liikevaihdosta 38,5 36,0 35,8
Tilikauden voitto 46,6 35,0 28,1
Investoinnit 140,1 143,2 167,3
Rahavirta investointien jälkeen 46,5 16,8 -11,9
Korollinen nettovelka (tilikauden lopussa) 3318,7 3276,5 3286,5

Caruna-konsernin, Caruna Networks Oy:n, Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n tilinpäätökset sekä Carunan vuosiraportti ovat luettavissa

Carunan tilinpäätökset

Carunan vuosiraportti 2021

Vuosiraportti sisältää myös GRI-standardien mukaisen yritysvastuuraportin. 

Läs mer