Beställ ombyggnadsarbete på elnätet

Om elnätet är i vägen för t.ex. ett bygge eller ditt stuglandskap kan du begära en offert på flyttning av det.

Vid små ändringar såsom att ändra stolpstödet får du en offert genast. I andra fall avtalar vår samarbetsentreprenör ett terrängbesök med dig för att kartlägga vad som behöver flyttas. Du får en offert på ändringsarbetet utifrån terrängbesöket.

Vi ger bara offert på flyttning av elnätet. Om det samtidigt ska flyttas på t.ex. telefon- eller gatubelysningsledningar ber vi dig kontakta operatören eller kommunen. Kolla även i vår karttjänst om vi har något pågående nätförbättringsprojekt i din närhet. Den ändring du behöver skulle då kunna göras i samband med det.

Ändringsarbetet kostar minst 500 euro. Leveranstiderna sträcker sig vanligtvis till år 2025. Det som tar tid är bl.a. ansökningar om markanvändningstillstånd för det nya nätet och eventuell materialanskaffning. Eventuella tjänster i samband med ändringsarbetet såsom flyttning av mätare till en ny central debiteras enligt vår separata tjänsteprislista.

Så här fortskrider ändringsarbetet

  1. Kartlägg ägarna till ledningar och apparater som ska flyttas
  2. Begär offert på elnätsändring med blanketten
  3. Vi kontrollerar begäran och beställer vid behov en förprojektering
  4. Vår samarbetsentreprenör kontaktar dig för att komma överens om tidpunkt för terrängbesök
  5. Entreprenören planerar arbetet och beräknar priset utifrån terrängbesöket
  6. Du får en offert på arbetskostnaden och leveranstiden. Offerten är giltig i en månad
  7. Vi beställer arbetet från vår samarbetsentreprenör när vi har mottagit den undertecknade offerten.
  8. Ändringsarbetet faktureras när det är färdigt
Begär offert på elnätsändring

Frågor och svar om elnätsändring

Jag vill byta ut min anslutningskabel eller flytta bort en luftledning från väggen. Går detta med en nätändringsoffert?

Du kan anlita en egen elentreprenör för ändringar av anslutningskabeln. Anslutningskabeln ägs av anslutningsinnehavaren och du svarar även för underhållet av den. Därför kan det finnas behov att uppdatera anslutningsavtalet. 

Elledningarna som ska flyttas finns på min tomt och jag har en grävmaskin på plats. Kan jag få rabatt genom att utföra grävarbetet själv?

Berätta om ditt önskemål när du begär en offert, så vi kan beakta det i förprojekteringen. Om rutten berör en servisledning som går genom din egen tomt kan det vara tillåtet för dig att själv gräva kabelrutten. Vi fattar ett slutligt beslut i frågan i samband med att vi gör upp offerten.

Elnätet är i dåligt skick och borde saneras i alla fall. Varför måste jag betala för flyttning/kablifiering av nätet?

Vår offert tar hänsyn till nätkomponenternas ålder (i priset). Elnätet saneras effektivare i stora helheter. Titta i vår karttjänst om Caruna har något pågående nätförbättringsprojekt i ditt område. Ditt arbete skulle då kunna utföras i samband med det. 

Vad händer om arbetet inte kan utföras på det sätt som planerats i förprojekteringen? Påverkas priset? 

Små ändringar påverkar inte priset. Utförande av arbetet förutsätter att vi får markanvändningstillstånd på normala villkor för elnätet som ska flyttas.