Carunas utvecklingsplaner för elnätet

Vi för en aktiv dialog med våra kunder och kartlägger deras behov för elnätet, så att vi kan utveckla vårt eldistributionsnät för att bättre tjäna dem och möta framtida behov.

Vi har levererat planerna för utveckling av elnätet till Energimyndigheten sedan 2014. I planerna berättar vi hur Carunas elnät kommer att utvecklas i framtiden för att hålla det säkert, hjälpa våra kunder och samhället i genomförandet av energiomställningen och uppfylla kraven för leveranssäkerhet.

Nedan ser du en sammanfattning och en längre version av Caruna Espoo Ab:s och Caruna Ab:s utvecklingsplaner för år 2022. I planerna presenterar vi principerna för nätutveckling och målen för utvecklingszoner.

Mer information om överkvakningen av utveckling av elnätverksamheten

Nedan ser du en sammanfattning och en längre version av Caruna Espoo Ab:s och Caruna Ab:s utvecklingsplaner för år 2022. I planerna presenterar vi principerna för nätutveckling och målen för utvecklingszoner.

Kundkonsultation 

Elmarknadslagen ändrades år 2021 genom att kravet på officiell konsultation av kunderna lades till för utvecklingen av elnätet. De utvecklingsplaner för distributionsnätet som vi publicerade år 2022 var för första gången öppna för kommentarer från våra kunder.

Resultaten från kundkonsultationerna år 2022 finns att läsa i avsnitt 8 i utvecklingsplanerna:

Caruna Espoo Ab 
Caruna Ab

Vi kommer att konsultera våra kunder igen våren 2024 när sammanfattningarna av utvecklingsplanerna för elnätet har publicerats.

Frågor och svar

Hur iakttas mina svar och får jag information om den slutliga utvecklingsplanen?

Vi går igenom alla svar och utarbetar en sammanfattning per område. Svaren ska användas för utarbetandet av Carunas utvecklingsplaner för elnätet och för genomförandet av planerna för byggandet av elnätet. Vi kan även ändra den utarbetade utvecklingsplanen om den strider mot majoriteten av den respons som vi fått av kunderna.

Var kan jag följa med utvecklingsplanerna för elnätet i framtiden?

De färdiga utvecklingsplanerna publiceras på denna sida i slutet av sommar 2022. I fortsättningen uppdateras de vartannat år. 

När får jag veta hur mina svar påverkade utvecklingsplanen?

Vi publicerar de slutliga utvecklingsplanerna i slutet av juni. Utöver dessa berättar vi även om resultaten av hörandet och hur de har påverkat utvecklingsplanerna.

Framtiden kräver ett starkt och hållbart elnät 

Samhällets elektrifiering, ökningen av förnybar energiproduktion och elektrifierad transport kräver ett starkt och intelligent elnät för att Finland ska nå sina klimatneutrala mål senast år 2035. Denna förändring av energikällor och energianvändning, som berör varje finländare, kallas för en energiomställning.

Vi moderniserar vårt elnät långsiktigt med hänsyn till energiomställningens behov

Vårt samhälle är starkt beroende av elektricitet, men dess konsumtion och produktion genomgår en enorm förändring. Hittills har vårt energisystem varit mycket linjärt: el och värme har producerats i en jämn takt vid stora produktionsanläggningar, och konsumenter i hemmen, fabrikerna och kontoren har använt den när de har behövt det.

Både konsumtionen och produktionen har varit jämn, och eventuella konsumtionstoppar har varit förutsägbara, vilket har möjliggjort att produktionen har kunnat anpassas till förändrade behov.

För närvarande pågår en övergångsfas, en energiomställning, där användningen av fossila bränslen minskas och övergången till förnybara energikällor sker. I Finland byggs för närvarande enorma mängder nya vindkraftsparker, och både företag, kommuner och privatpersoner har installerat solpaneler på taken.

Allt detta kommer att påverka hur elnätet utvecklas för att möta framtidens behov.

Infograafi energiamurroksesta