Elproduktion

Intresset för egen elproduktion har ökat de senaste åren och Carunas distributionsnät har nu drygt 12 000 anslutna kraftverk, varav merparten solkraftverk i anslutning till småhus. Med den pågående energiomställningen använder nästan alla nya kraftverk förnybara energikällor.

Elproduktion delas in i småskalig och professionell elproduktion

Småskalig produktion lämpar sig för både privatpersoner och företag, för vilkas behov det finns flera alternativ på marknaden. De vanligaste produktionsformerna är solenergi, vindkraft och små generatorer, t.ex. biobränsleanläggningar. Kunden använder huvuddelen av den producerade elenergin för att täcka fastighetens elförbrukning. Elenergin utöver eget bruk säljs i sin tur på elmarknaden via ett utvalt elförsäljningsbolag.

Professionell elproduktion gäller stora kraftverk som producerar energi för den finska elmarknaden, t.ex. stora vind- och solparker samt ellager. 

Anslutning av produktionsanläggning till elnätet

Småskalig elproduktion ansluts oftast via kundens nuvarande förbrukningsställe. Producerad elenergi mäts med samma elmätare och den producerade energin dras av från förbrukad energi i samma tidsperiod.

All producerad elenergi kan oftast inte konsumeras för eget bruk i samma tidsperiod, varvid det uppstår överskottsel. Du kan sälja överskottselen till önskat elförsäljningsbolag. Du måste ha ett avtal om försäljning av överskottsel så att vi kan ge inkopplingstillstånd för din anläggning. Detta gäller även om den är optimalt dimensionerad.

Om du tänker sälja producerad elenergi på marknaden eller ökar förbrukningsställets säkringsstorlek av produktionsskäl kan det bli fråga om en produktionsanslutning. Produktionsanslutningen är en elanslutning främst för produktion av el till marknaden där även annan förbrukning än produktionens täcks med egen produktion.

Mer information om produktionsanläggningar

Alternativa sätt att producera el

Största av de små kraftverk som är anslutna till Carunas distributionsnät använder solenergi från solpaneler. De flesta solkraftverken finns i anslutning till småhus eller gårdsbyggnader med flera takmonterade solpaneler. Den el som solpanelerna producerar kan täcka allt från en liten del till en betydande del av fastighetens elförbrukning. Solenergi kan också användas till laddning av elbilar.

Om du tänker producera egen el på annat sätt än med solpaneler, kontrollera då kraftverkets tekniska utförande hos vår kundtjänst.

Bekanta dig med produktionsalternativen

Energisammanslutning

Husbolag får större möjligheter till egen mångsidig elproduktion genom att bilda en energisammanslutning. Förut har husbolags kraftverk bara kunnat utnyttjas för fastighetens elbehov, t.ex. gemensamma utrymmen, tekniska installationer och belysning. Då en energisammanslutning bildas kan den producerade elen också nyttjas i bostäder och affärslokaler. Den el husbolaget producerar kan fördelas kalkylmässigt bland energisammanslutningens medlemmar, utan omkoppling av elmätarna. Den samproducerade energin fördelas då i avtalade proportioner mellan energisammanslutningens medlemmar.

Alla typer av småskaliga producenter kan bilda en energisammanslutning. Det kan röra sig om köpcentrum, campusområden och lantbruksfastigheter med flera mätare.

Läs mer om energisamfund