Yhteisötoiminta

Yhteydenpito asiakkaisiin  

Keskustelemme asiakkaidemme kanssa muun muassa säännöllisissä tapaamisissa sekä verkkokyselyiden avulla. Lisäksi järjestämme hankekohtaisia asiakastilaisuuksia tai lähetämme asiakkaillemme tietoa hankkeistamme videoiden välityksellä, jotka löytyvät verkkosivuiltamme. 

Yhteydenpidon tavoitteena on ennen kaikkea yhteisymmärryksen muodostaminen hyvässä ja rakentavassa yhteistyössä. 

Säännölliset avainasiakastapaamiset ja asiakkaiden kuuleminen sähköverkkojen kehittämiseksi 

Alue- ja rakennuttajapäälliköt tapaavat säännöllisesti kunta-asiakkaitamme, myynti- ja asiakaspäällikötkeskisuuria ja suuria asiakkaitamme. Keskustelemme avainasiakkaidemme kanssa merkittävistä ja ajankohtaisista asioista, mutta pohdimme yhdessä myös energiamurroksen vaikutuksia asiakkaidemme toimintaan. 

Sähköverkkojen kehittämisen osalta henkilöasiakkaiden kuulemisesta tuli pakollista vuonna 2022. Me Carunalla olemme kuulleet ja osallistaneet asiakkaitamme jo ennen viranomaisen vaatimusta. Kehitimme kuulemiskäytäntöjämme entisestään vaatimuksen astuessa voimaan. 

Tavoitteena on saada alueellisia näkökulmia ja huomioida nopeasti muuttuvat asiakastarpeet sähköverkon kehittämisessä. 

Verkkomahdollisuudet ja asiakaspaneeli 

Kuulemme myös henkilöasiakkaitamme verkkokyselyjen avulla.  

Asiakaspaneelimme koostuu aktiivisista palvelunkäyttäjistä, jotka ovat itse halunneet osallistua paneelin toimintaan. Kuka tahansa voi osallistua paneeliin ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun. Asiakaspaneelin avulla kehitämme toimintaamme ja palveluitamme.

Maanomistajat

Huomioimme maanomistajien tarpeet ja toiveet sähköverkkomme ja muun toimintamme kehittämisessä. Maanomistajia kuullaan erityisesti reittivalinnoissa ja luvituksessa, sillä maanomistajat tuntevat oman alueensa parhaiten. 

Maanomistajat voivat osallistua infotilaisuuksiimme, ja heillä on myös mahdollisuus vastata erilaisiin verkkokyselyihimme. 

Peruspalvelujen saatavuus

Olemme osa yhteiskunnan toimivuudelle kriittistä infrastruktuuria, joten syrjimättömyyden periaatteesta on määrätty myös laissa. Syrjimättömyyden periaate tarkoittaa sitä, että kohtelemme kaikkia asiakkaitamme samalla tavalla, ja lisäksi meitä koskee liittämisvelvollisuus. Liittämisvelvollisuus tarkoittaa sitä, Caruna on velvollinen liittämään pyynnöstä kaikki verkkoalueensa halukkaat verkonkäyttäjät sähköverkkoonsa. Myös peruspalveluiden kohtuuhintaisuus on määrätty sähkömarkkinalaissa. 

Lakisääteisten toimenpiteiden lisäksi tarjoamme vähävaraisille asiakkaillemme erilaisia tukitoimenpiteitä. Myös tukitoimenpiteet ovat tasapuolisia kaikille asiakkaillemme. Myönnämme muun muassa tarvittaessa lisää laskujen maksuaikaa ja voimme tehdä asiakkaillemme erilaisia maksuohjelmia. Mikäli asiakas ei kykene suoriutumaan maksuista, hän voi itse lisätä laskujen maksuaikaa Caruna Plussassa.  

Tutustu Caruna Plussaan
Caruna vastuullisuus: Yhteisötoiminta

Sähköverkon kehittäminen

Huomioimme sähköverkon kehittämisessä asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeet sekä energiamarkkinan kehityksen ja alueelliset erot. Sähköverkon kehittämisessä tärkeintä on löytää tasapaino mitoituksen ja kulutuksen välillä: sähköverkossa on oltava kapasiteettia kysynnän kasvuun, mutta verkon ylimitoittaminen ei ole tarkoituksenmukaista. 

Huomioimme sähköverkon kehittämisessä olemassa olevat liittymät, aikaisemman kulutuksen sekä tiedossa olevat suuret asiakashankkeet. Sähköverkkoa kehitetään yhteistyössä kuntien ja suurien asiakasorganisaatioiden kanssa. 

Caruna saa tietoa alueiden kehittämisestä muun muassa siinä vaiheessa, kun kunnat pyytävät lausuntoja kaavoituksiin. Sen perusteella voimme laskea arvioita tarvittavasta kulutuksesta. Pitkällä aikavälillä teemme myös oletuksia tulevasta kehityksestä, sillä kaavoitus- ja verkon kehityssyklit eivät etene samaa tahtia. 

Jakeluverkon riittävyys 

Jakeluverkon riittävyys varmistetaan kulutuksen joustolla ja ohjauksella. Tasainen kuormitus on paras vaihtoehto sekä sähköverkon että käyttäjien kannalta. 

Yksittäisen sähköverkonkäyttäjän toimet, kuten sähkönkäytön keskittäminen kulutushuippujen ulkopuolelle, mahdollistaa vastuullisen toimintamme ja jakeluverkon riittävyyden. Teknisesti jakeluverkon kapasiteetin lisääminen olisi mahdollista, mutta kulutuspiikkien tasaaminen mahdollisuuksien mukaan on sekä vastuullisempi että nopeampi tapa varmistaa jakeluverkon riittävyys.

Carunan sähköverkon kehittämissuunnitelmat

Sidosryhmät 

Luomme hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme. Olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmämme ja heidän odotuksensa. Yritysvastuumme perustuu olennaisuusanalyysiin eli keskeisten sidosryhmiemme vaatimusten ja tarpeiden kartoittamiseen sekä niiden merkityksen arviointiin yrityksemme liiketoiminnan kannalta. 

Analyysissä kartoitetaan henkilöstömme, eri asiakassegmenttiemme, kuntien, viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, omistajiemme, rahoittajiemme sekä urakoitsijoidemme ja sopimustoimittajiemme tarpeita sähkön toimitusvarmuuden, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vastuun, ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun alueilta. 

Kattava olennaisuusanalyysi uusitaan vähintään kolmen vuoden välein ja sen ajantasaisuutta tarkastellaan vuosittain osana liiketoiminnan suorituksen johtamisen prosessia. Olennaisuusanalyysiä täydennetään tarvittaessa erilaisten sidosryhmäkohtaisten tai tiettyyn teemaan liittyvien vaikutusanalyysien, kuten esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnin, avulla. 

Käymme sidosryhmiemme kanssa aktiivista vuoropuhelua ja keräämme heiltä vuosittain palautetta muun muassa mainetutkimuksella, asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä oman henkilöstön sitoutuneisuutta mittaavalla Great Place to Work -tutkimuksella. 

Tärkeä osa sidosryhmätyötä on asiantuntemuksemme tarjoaminen sidosryhmiemme käyttöön. Haluamme olla luotettava ja osaava kumppani sidosryhmillemme.