Caruna-koncernen 1.1–30.6.2023: Caruna fortsatte att investera i genomförandet av den finska energiomställningen trots inflationen och ökade kostnader i verksamhetsmiljön

Nyheter
Caruna har förbundit sig att investera i och utveckla sitt elnät på ett sätt som förbättrar och främjar försörjningsberedskapen och den rena omställningen i Finland. På grund av ökade kostnader för att bygga elnätet och ränteökningen var Caruna dock tvunget att vara mer selektiv i sina placeringar och skjuta upp några olönsamma investeringsprojekt.

Under januari till juni uppgick Caruna-koncernens investeringar till sammanlagt 63,5 (58,5) MEUR, varav 15 procent bestod av investeringar i högspänningsdistributionsnätet. 

Energiomställningen styr elförbrukningen, som förväntas öka med över 50 procent i Finland fram till 2040. Distributionsnäten är en kritisk plattform för att möjliggöra detta. Optimering av kundernas energiförbrukning och smarta elnät bidrar till att balansera efterfrågan och tillgång och främjar därför den tillgångsstyrda förbrukningsanpassning som behövs i takt med den ökade produktionen av förnybar energi. Det här kräver investeringar i elnätens kapacitet och försörjningsberedskap. 

”Elnäten har en central roll i genomförandet av den rena omställningen och i att nå Finlands mål för koldioxidneutralitet före 2035. Investeringar som påbörjas i dag blir klara först i slutet av decenniet, och det är redan bråttom att främja den finska energisjälvförsörjningen, försörjningsberedskapen och den rena omställningen. Energimyndighetens nya styrmodell för åren 2024–2031 inverkar på placeringarnas lönsamhet även i framtiden”, säger Carunas ekonomidirektör och vice verkställande direktör Noora Neilimo-Kontio. 

Trots utmaningarna i verksamhetsmiljön har den operativa verksamheten utvecklats i positiv riktning. SAIDI, som mäter den genomsnittliga leveransavbrottstiden per kund i eldistributionen, minskade från 53 minuter till 27 minuter, medan Net Promoter Score (NPS), som beskriver kundnöjdheten, ökade till 32 (29) och olycksfallsfrekvensindexet, som beskriver förbättringar i arbetssäkerhet, utvecklades positivt till 2,1 (5,7). En stabil likviditet gör det möjligt att fortsätta utveckla verksamheten. 

Nyckeltal för januari–juni 2023:  

 

MEUR eller som märkt H1 2023 H1 2022 2022 
Omsättning  246,1 253,6 484,6 
Vinst  103,7 99,5 184,7 
Rörelsevinst, procent av omsättningen  42,1 39,2 38,1 
Vinst under rapporteringsperioden 37,7 33,4 50,8 
Investeringar 63,5 58,5 133,6 
Kassaflöde efter investeringar 49,4 54,9 47,6 
Räntebärande nettoskuld (vid årets slut) 3 261,4 3 270,4 3 311,7 
Carunakoncernens halvårsrapport

Läs mer