Carunas ledning

Caruna Networks Oy:s beslutande organ är bolagsstämman och styrelsen. Styrelsens beslutsfattande bereds och bistås av tre utskott: revisionsutskottet, nominerings- och premieringsutskottet samt hälso-, säkerhets- och miljöutskottet.

Policyer som styr verksamheten

Ledningen styrs av vårt bolags värden, policyer (såsom vår personal-, riskhanterings-, egendomsförvaltnings-, finansierings-, kommunikations-, efterlevnads- samt hälso-, säkerhets- och miljöpolicy) och mer detaljerade anvisningar vid sidan av lagar och författningar som styr företagsverksamheten. 

Carunas uppförandekod (Code of Conduct) utgör grunden för vårt arbetssätt. Den definierar hur vi samarbetar och behandlar varandra, hur vi bedriver eldistributionsverksamhet och hur vi förvaltar Carunas egendom. Vår hållbarhetspolicy beskrivs i vår hälso-, säkerhets- och miljöpolicy. 

Uppförandekoden och policyerna gäller Carunas anställda, chefer och styrelsemedlemmar. Vi förutsätter att också bolagets entreprenörer, avtalsleverantörer och andra avtalsparter använder uppförandekoden och tillämpliga policyer. Utgångspunkten är att alla som arbetar vid Caruna och hos våra avtalsleverantörer agerar ansvarsfullt och etiskt på ett enhetligt sätt. 

Vi använder följande certifierade system: 

  • ISO 55001:2014 kapitalförvaltningssystem 
  • ISO 45001:2018 ledningssystem för arbetshälsa och säkerhet 
  • ISO 14001:2015 miljöledningssystem

Vi granskar vår verksamhet regelbundet 

Vår ledningsgrupp och våra enheter övervakar regelbundet affärsverksamheten och uppnåendet av målen, och rapportera också regelbundet om dessa till styrelsen. 

För att följa upp vår verksamhet har vi på basis av strategin gjort upp bolags- och enhetsspecifika indikatorer, vars mål vi har tagit ända fram till individnivå. Indikatorerna omfattar både ekonomiska och icke-ekonomiska indikatorer för hållbarhet. Vi granskar vår verksamhet som en helhet och har vid utvecklingen av indikatorerna fäst uppmärksamhet vid att de inte leder till deloptimering. Vi jämför varje individuell prestation med företagets strategiska affärsmål. Indikatorerna fungerar också som premieringsgrund. Hela vår personal omfattas av premieringssystemet. 

Vi utvärderar ledarskapsnivån med hjälp av årliga personalenkäter. Vi satsar på eget ledarskap och uppmuntrar aktivt personalen att utveckla arbetsgemenskapen. 

Vi utvecklar hela tiden vårt ledningssystem. 

Styrelsen 

Styrelsen ansvarar för koncernens strategiska utveckling samt övervakar och styr koncernens affärsverksamhet och förvaltning. I enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen hör det till styrelsens uppgifter att företräda bolaget och sköta tillsynen över bokföringen och förmögenhetsförvaltningen. Styrelsen övervakar att bolaget har värden som kompletterar den uppförandekod (Code of Conduct) som bolaget har godkänt. 

Styrelsen består av en till tio medlemmar samt högst fyra suppleanter. Medlemmarna väljs årligen på årsstämman och mandattiden fortgår till nästa årsstämma. 

Styrelsen sammanträder i enlighet med den överenskomna tidtabellen för att behandla ärenden som fastställts för behandling i styrelsen. Styrelsen har godkänt en arbetsordning för sin verksamhet. 

Verkställande direktören, ekonomidirektören och direktören för juridiska ärenden, som också är styrelsens sekreterare, deltar regelbundet i styrelsens möten. Koncernens övriga medlemmar i ledningsgruppen och direktörer deltar vid kallelse.

Styrelsens utskott

Till styrelsens utskott hör revisionsutskottet, nominerings- och belöningsutskottet samt hälso-, säkerhets- och miljöutskottet. Utskotten bistår styrelsen genom att bereda och utvärdera propositioner för styrelsens beslutsfattande. 

Styrelsen utser utskottens medlemmar. Varje utskott ska ha minst tre medlemmar. Medlemmarnas mandattid fortgår till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Alla styrelsemedlemmar har rätt att delta i utskottens sammanträden. 

Varje utskotts ordförande ska regelbundet rapportera om utskottets arbete till styrelsen efter varje sammanträde. Utskottens mötesmaterial och mötesprotokoll är tillgängliga för alla styrelsemedlemmar. Styrelsen har godkänt utskottens skriftliga arbetsordningar. Arbetsordningarna ses över och uppdateras regelbundet.

Utskott

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet bistår styrelsen vid skötseln av dess tillsynsuppgift. Till dess uppgifter hör i synnerhet att gå igenom den ekonomiska och hållbarhetsinformation som Caruna publicerat samt att hålla kontakt med revisorerna. 

Bolagets revisor, verkställande direktör, ekonomidirektör samt direktör för juridiska ärenden, som är utskottets sekreterare, deltar regelbundet i utskottets möten. De övriga direktörerna deltar i utskottets sammanträden vid kallelse. 

Revisionsutskottet övervakar den ekonomiska och hållbarhetsrapporteringsprocessen och revisionen. Den övervakar också effektiviteten i bolagets interna kontrollsystem, riskhantering och internrevision samt bolagets verksamhetsprocesser för att säkerställa att bland annat lagar och bestämmelser om finansiell rapportering följs. Revisionsutskottet behandlar de policyer som hör till dess eget område innan den tas till behandling av styrelsen.

Nominerings- och premieringsutskottet

Nominerings- och premieringsutskottet bistår styrelsen i utnämnings- och ersättningsärenden som gäller koncernens ledning. I utskottets möten deltar regelbundet verkställande direktören och personaldirektören.

Utskottet för hälsa, säkerhet och miljö

Hälso-, säkerhets- och miljöutskottet bistår styrelsen i beslutsfattandet i frågor som gäller säkerheten i koncernens verksamhet och miljöfrågor. Utskottet behandlar hälso-, säkerhets- och miljöpolitiken.

I utskottets möten deltar regelbundet verkställande direktören, den medlem i ledningsgruppen som ansvarar för HSE-frågor och HSEQ-chefen.

Ledningsgruppen

Verkställande direktören är ett organ enligt aktiebolagslagen och ordförande för ledningsgruppen. Verkställande direktören ansvarar för koncernens dagliga förvaltning i enlighet med aktiebolagslagen samt styrelsens anvisningar och föreskrifter. I aktiebolagslagen har verkställande direktören ålagts ansvar för att bolagets bokföring är lagenlig och att förmögenhetsförvaltningen ordnas på ett tillförlitligt sätt. 

Ledningsgruppen stödjer verkställande direktören i att sköta hens uppgifter. Ledningsgruppen hjälper verkställande direktören att uppnå strategiska och hållbara mål för affärsverksamheten på det sätt som styrelsen har fastställt, bereder koncernens affärsplaner och beslutar om investeringar och affärsverksamhetsarrangemang inom ramen för sina befogenheter. Carunas strategi och affärsmål gäller hela koncernen och är kända för hela organisationen. 

Verksamhetens effektivitet följs upp i månadsrapporter och utvärderas månatligen i ledningsgruppen. Varje kvartal håller ledningsgruppen ett utökat kvartalsmöte, där affärsenheterna rapporterar om sin verksamhet. I kvartalsmötena deltar enheternas ledningsgrupper samt representanter för tjänstemän och högre tjänstemän. 

Varje medlem i ledningsgruppen ansvarar för det operativa genomförandet av den dagliga affärsverksamheten.

Responskkanaler 

Vår uppförandekod (Code of Conduct) omfattar efterlevnad av lagar och etiska värden i all vår verksamhet. Vi tar alla misstankar om olaglig eller oetisk verksamhet på allvar och uppmanar alla våra intressenter att också rapportera om dem. 

Med hjälp av blanketten Rapportera förseelse kan du anmäla observationer där du upplever att man bryter mot 

  • Carunas uppförandekod 
  • Carunas uppförandekod för avtalsleverantörer 
  • gällande lagar och förordningar

Vi behandlar alla anmälningar konfidentiellt och opartiskt. Konstaterade överträdelser förmedlas till bolagets högsta ledning. 

Rapportera en överträdelse