Vi värnar om den gemensamma miljön

Vår verksamhet påverkar vårt nätområde och syns på det på många sätt. Vi sanerar, underhåller och bygger upp det nya elnätet samt det elnät som ska tas ur bruk. I all vår verksamhet strävar vi efter att minska skadlig miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan. Vi minskar ständigt vår egen koldioxidavtryck. Vi beaktar naturvärden: vi respekterar naturen och dess mångfald, våra material är långlivade och vi förbättrar kontinuerligt energi- och materialeffektiviteten i våra verksamheter.

Vi använder naturresurser med försiktighet 

Elnätet och dess komponenter inkluderar metaller, mineralolja och andra material. Vi ställer höga krav på våra komponentinköp med fokus på miljö, energieffektivitet, kvalitet, säkerhet och andra hållbarhetsaspekter. De nya distributionstransformatorerna vi använder uppfyller ECO-direktivet. Än så länge är återvinningsgraden av det material vi använder försumbar, eftersom till exempel återvunnet aluminium innehåller föroreningar som försvagar dess elektriska ledningsförmåga.

Vi återvinner nästan hundra procent av nedmonteringsmaterialet i elnätet. Konstruktionerna i det nedmonterade, nedlagda elnätet innehåller betydande mängder transformatorer, ledare, kablar och impregnerade trästolpar, som kan återvinnas vidare antingen som komponenter, råmaterial eller energi. Vår samarbetspartner tar hand om transporten och den fortsatta bearbetningen av det material som avlägsnas från nätverket.

Tusentals impregnerade elstolpar monteras också ner från vårt elnät varje år. De innehåller ofta koppar-krom-arsenikföreningar (CCA) eller kreosot, som om de hanteras på fel sätt kan utgöra en risk för människors, djurs och miljöns säkerhet. Vi har en verksamhetsmodell som uppfyller lagstiftningens krav på behandling av nedmonterade elstolpar. Våra nya elstolpar innehåller inga farliga kemikalier.

Vi respekterar naturens mångfald 

Carunas mål är att ta hand om miljö- och kulturvärden och underhålla elnätet med respekt för naturen och skyddsobjekten. Vi strävar efter att undvika negativa miljökonsekvenser och främja positiva effekter genom att ta hänsyn till naturvärden redan i de val av rutter, strukturer, metoder och tidtabeller som görs under planeringsfasen.

Vi främjar systematiskt våra mål för biologisk mångfald. Vi strävar efter att placera elnätet i en redan bebyggd miljö alltid när det är möjligt. Alla projekt för högspänningsdistributionsnät är föremål för en miljöbedömning och miljöförhållandena bedöms i samband med alla andra projekt. Vi sörjer för ett smidigt samarbete med markägare och andra intressentgrupper i markanvändnings- och tillståndsärenden. Vi säkerställer miljöhanteringen av projektplatser under och efter arbetet.

Vi ökar kolupptaget i Finland genom att mark och skogsområden frigörs för andra ändamål.

Dessutom främjar vi den biologiska mångfalden genom projekt, till exempel genom att installera fågelballonger i luftledningar och bygga insektsbyar på kabelleder. Vi tar också hänsyn till myndigheternas anvisningar för att förhindra spridning av främmande arter till följd av vår verksamhet.

Vi förebygger miljöförstöring och reparerar våra spår 

En typisk miljöskada i vår verksamhet är läckage av transformatorolja till miljön från en stolptransformator när den skadas av till exempel ett blixtnedslag. Vi behandlar alla oljeutsläpp noggrant och använder rengöringsåtgärder och prover för att säkerställa att de inte lämnar permanenta spår i miljön. Under rapporteringsåret förekom inga betydande oljeutsläpp eller miljökonsekvenser orsakade av oljeutsläpp. Alla våra nya transformatorstationer är utrustade med oljebassänger som förhindrar att transformatorolja läcker ut i miljön vid skador.

För att minska risken för oljeläckage genomförde vi 2016–2021 ett separat investeringsprogram, där transformatorstationer i grundvattenområden som är viktiga eller lämpliga för vattenförsörjningen ersattes med transformatorstationer med oljebassänger. De återstående transformatorstationerna kommer att renoveras under de närmaste åren.