Vi värnar om den gemensamma miljön

Vår verksamhet påverkar vårt nätområde och syns på det på många sätt. Vi sanerar, underhåller och bygger upp det nya elnätet samt det elnät som ska tas ur bruk. I all vår verksamhet strävar vi efter att minska skadlig miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan. Vi beaktar naturvärden: vi respekterar naturen och dess mångfald, våra material är långlivade och vi förbättrar kontinuerligt energi- och materialeffektiviteten i våra verksamheter.

Hållbar markanvändning 

Vi har förbundit oss till hållbar markanvändning och till att bevara naturens mångfald i planeringen, byggandet och underhållet av ett driftsäkert elnät. Effekterna under elnätets livscykel beaktas så att de är så lindriga som möjligt eller till och med positiva för klimat, miljö och biologisk mångfald samt för markägare och andra intressentgrupper. 

Vi följer kontinuerligt med hur miljömålen och åtgärderna framskrider och rapporterar öppet om hur vi presterar. 

Elnätets materiel 

Elnätets strukturer innehåller betydande mängder transformatorer, järn, ledningar, kablar, blandavfall, impregnerade trästolpar, glas, porslin, betong och koppar. Våra material är långlivade och redan i upphandlingsskedet utreder vi hur de hanteras och återvinns på rätt sätt.  

I och med placeringar i elnätet demonterar vi betydande mängder material som tas ur bruk.  De flesta av de demonterade materialen går till återvinning i form av material eller energi. Exempelvis kan över 97 % av transformatorerna och kablarna för närvarande återvinnas och återanvändas. 

Varje år tar vi ner tusentals impregnerade elstolpar i vårt elnät. Gamla, impregnerade stolpar innehåller ofta koppar-krom-arsenikföreningar (CCA) eller kreosot och om de hanteras fel kan de utgöra en fara för människornas, djurens och miljöns säkerhet. Användningen och bortskaffandet av impregnerade elstolpar begränsas genom lagstiftning och vår praxis uppfyller lagstiftningens krav för hantering av demonterade elstolpar. 

Förebyggande miljöarbete 

Transformatorolja som läcker ut i omgivningen från en stolptransformator som skadats exempelvis av ett blixtnedslag är en typisk orsak till miljöskada i vår affärsverksamhet. Vi hanterar minutiöst alla oljeläckage och säkrar med hjälp av rengöringsåtgärder och prover att de inte lämnar några bestående spår i miljön. 

Alla nya transformatorer som vi använder i våra placeringsprogram är utrustade med oljebassänger som förhindrar att transformatorolja läcker ut i miljön vid skador på transformatorn. För att minska risken för oljeläckage inledde vi 2016 ett separat placeringsprogram där vi på grundvattenområden ersatte stolptransformatorerna med parkskåp, som har oljebassänger. Mellan 2016 och 2021 har vi ersatt 1 359 stolptransformatorer. Under de närmaste åren kommer vi att ersätta de resterande 35 pelartransformatorerna på grundvattenområden.