Caruna työnantajana

Henkilöstömme hyvinvointi, yhdessä tekeminen ja tasapuolisuus ovat toimintamme kulmakiviä.

Tasapuoliset mahdollisuudet

Edistämme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta kaikessa toiminnassamme. Kaikilla työntekijöillämme on tasapuoliset mahdollisuudet, ja hyödynnämme heidän erilaisia osaamisiaan ja vahvuuksiaan. Toimintamme perustuu yhdessä tekemiseen. 

Toimintaamme ohjaa Carunan kulttuurikäsikirja, jossa on kuvattu käyttäytymisen tavoitetila. Käsikirja ohjaa sitä, miten kohtaamme toisemme arjessa ja minkälaista käyttäytymistä odotamme työntekijöiltämme. Ohjeistukset pohjautuvat Carunan arvoihin. 

Läpinäkyvä palkitseminen 

Palkitsemisemme on läpinäkyvää ja perustuu toimenkuvien vaativuusarviointeihin. Toimenkuvat vaativuusluokkineen ovat koko henkilöstömme nähtävillä. Lähes koko henkilöstömme ylintä johtoa ja tiettyjä tukitoimintojen edustajia lukuun ottamatta on työehtosopimusten piirissä. Palkitsemiskumppanimme tekemän tutkimuksen perusteella Carunan palkkatasot ovat yksityisen sektorin markkinamediaania korkeammalla tasolla. 

Arviointi ja kehitys 

Saamme vuosittain hyvät tulokset oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta henkilöstökyselyissä. Tulokset osoittavat, että työntekijämme kokevat olevansa tervetulleita työyhteisöön sellaisena kuin ovat. 

Näemme monimuotoisuuden olevan edellytys tulevaisuuden menestykselle ja toimintamme kehittämiselle. Monimuotoisuuden edistäminen on jatkuva prosessi, ja siksi työskentelemme aktiivisesti monimuotoisuuden ja tasapuolisten mahdollisuuksien edistämiseksi. 

Caruna vastuullisuus: Caruna työnantajana

Työhyvinvointi

Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö on tärkein voimavaramme. 

Arvioimme säännöllisesti sekä työn voimavaratekijöitä että kuormitustekijöitä. Kartoituksessa ovat apuna säännölliset työtyytyväisyyskyselyt sekä vähintään kolmen vuoden välein toteutettavat työpaikan riskikartoitukset ja työterveyshuollon työpaikkaselvitykset.  

Hyvän työilmapiirin ja työkaverien merkitys nousee vuodesta toiseen esille henkilöstökyselyissä ja lähtöhaastatteluissa. Olennaisimmat työsuojelukysymyksemme liittyvät toimistotyöläisten psykososiaaliseen kuormitukseen ja ergonomiakysymyksiin. 

Kannustamme henkilöstöä työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseen. Meillä on liukuva työaika, ja henkilöstömme voi varsin joustavasti sopia esimerkiksi etätyöhön ja erilaisiin perhevapaisiin liittyvistä järjestelyistä. Työpaikkamme voimavaratekijöiksi koetaan ennen kaikkea mukavat työkaverit, mielekkäät työtehtävät, turvattu toimeentulo ja joustavat etätyömahdollisuudet. 

Työntekijöillämme on mahdollisuus vaikuttaa 

Carunalla toimii aktiivinen työsuojelutoimikunta, joka koostuu kahdesta henkilöstön valitsemasta työsuojeluvaltuutetusta, heidän varavaltuutetuistaan ja työnantajan edustajista. Toimikunta kokoontuu säännöllisesti ja edistää muun muassa henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä asioita.  

Työsuojelutoimikunnan lisäksi Carunalla toimii vapaaehtoisista koostuva työhyvinvointiryhmä, johon kuka tahansa carunalainen voi osallistua. Työhyvinvointiryhmä suunnittelee ja järjestää työhyvinvointia tukevaa toimintaa.  

Työterveys

Carunalla työterveys pohjautuu ennaltaehkäisyyn ja moniammatilliseen toimintaan. Tavoitteemme on ylläpitää ja parantaa työntekijöidemme työkykyä. Toimimme arjessa siten, että voimme tunnistaa mahdollisia riskejä ajoissa ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä.  

Työterveyshuoltosopimuksemme ja työterveyden toimintasuunnitelma ovat ajan tasalla ja koko henkilöstön saatavilla intranetissä.  

Käytössämme on tietoturvallinen työterveyden yhteistyöportaali, josta näemme esimerkiksi ajantasaiset työterveysyhteistyön avainluvut, kuten sairaspoissaolojen määrän. Näiden avainlukujen perusteella voimme kohdentaa työterveysyhteistyön toimenpiteitä sinne, missä niitä eniten tarvitaan. 

Carunan työntekijöillä on mahdollisuus liittyä Enerkemin vakuutuskassaan, joka edistää ja tukee jäsenistön terveyttä ja työkykyisyyttä maksamalla sääntöjensä mukaisia lisäetuuskorvauksia sairaudenhoitoon liittyvissä kustannuksissa. Kassa toimii myös jäsentensä Kela-toimistona sairausvakuutuslain mukaisissa etuuksissa ja turvaa näin jäsentensä toimeentuloa sairauspoissaolojen ja vanhempainlomien aikana. Lisäksi kassa tukee ja neuvoo yhdessä työterveyshuollon kanssa jäseniään, joiden työkyky on sairauden vuoksi alentunut.