Caruna Ab inleder prishöjningens andra del från den 1 augusti 2023

Nyheter
Då kostnaderna har fortsatt att öka verkställer Caruna Ab som förväntat andra delen av bolagets prishöjning från och med den 1 augusti 2023. ​Prishöjningen har uppdelats i två delar för att mildra dess påverkan på kunderna, särskilt med tanke på de höga energikostnaderna vintertid. Prishöjningens första del trädde i kraft den 1 januari 2023.

Kostnadsökningen har särskilt påverkats av dyrare byggmaterial för nätet och högre räntor. 

”Trots att det för närvarande ser ut som om den allmänna kostnadsinflationen jämnar ut sig fortsätter nätets byggnadskostnader att stiga och det är tydligt att byggentreprenörerna ännu inte har kunnat överföra alla sina kostnadsökningar till priserna för att bygga elnätet. Tvärtom har kostnaderna stigit och förutspås stiga ytterligare, vilket gör det utmanande att investera”, säger Noora Neilimo-Kontio, Carunas ekonomidirektör och vice verkställande direktör. 

Prishöjningen gäller Caruna Ab. Caruna Esbo Ab:s priser förblir oförändrade 

Priserna stiger i genomsnitt cirka 3,9 procent, inklusive skatt, eller 5 procent för skattefria priser. För en höghusinvånare stiger priset i genomsnitt med 1,08 euro per månad, räknat med en årsförbrukning på 2 000 kWh. För den som bor i ett eluppvärmt egnahemshus stiger priset i genomsnitt 2,45 euro per månad, räknat med en årsförbrukning på 5 000 kWh. För den som bor i ett eluppvärmt egnahemshus stiger priset i genomsnitt 4,63 euro per månad, räknat med en årsförbrukning på 18 000 kWh. 

”Priserna stiger med cirka 1–5 euro i månaden beroende på boendeform. Den första delen av prishöjningen vid Caruna Ab trädde i kraft i början av januari och den andra delen träder i kraft i början av augusti. Under tolv månader uppgår den genomsnittliga höjningen, som genomförs i två delar och i enlighet med elmarknadslagens bestämmelser om ett pristak, till cirka 5,6 procent”, säger Noora Neilimo-Kontio. 

Kostnadsökningen har en motsvarande inverkan på situationen för vårt Esbobolag, men då överskottet i enlighet med tillsynsmodellen är oväntat stort ändrar vi inte dess priser.   

Förmånligt pris på eldistribution i Finland 

I fråga om eldistribution hör Finland till de förmånligaste länderna i Europa, särskilt när man jämför priset på en finsk nättjänst genom att beakta andelen nät per kund. 

”Vi har lyckats bygga och utveckla vårt nät mycket kostnadseffektivt, trots att Finland är ett glest befolkat land med långa avstånd och många sjö- och skärgårdsområden som skapar utmaningar för byggande. I Finland ligger också eldistributionens leveranssäkerhet på en utmärkt prisnivå jämfört med övriga Europa,” säger Neilimo-Kontio.  

 Elnätsbolagen har en nyckelroll i att trygga energisäkerheten i Finland. Caruna har förbundit sig att investera i och utveckla sitt elnät. Även när samhället i snabb takt övergår från fossil energi till förnybar energi och energiförbrukningen växer snabbt. 

Caruna ser till att elnätets effekt klarar våra kunders växande energiförbrukning samt utnyttjandet av förnybar energi också i framtiden. 

Mer information på finska

Läs mer