Effekter på samhället

Vi sysselsätter och betalar skatt i Finland 

Caruna är en betydande ekonomisk aktör och sysselsättare i Finland. Vår verksamhet har betydande direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser både lokalt och nationellt. Effekterna av våra investeringar syns särskilt inom våra nätområden. Med hjälp av vårt driftsäkra elnät ser vi till att våra kunder, från hushåll och företag till samfund och kommuner, får el varje dag under året.ä. 

Caruna vastuullisuus: Vaikutukset yhteiskuntaan

Vår skattepraxis bygger på lagar och bestämmelser 

Vår skattepraxis definierar de centrala principer som vi följer för att hantera våra skatteärenden. Vi betalar alla våra skatter till Finland, och det vi betalar och redovisar inverkar positivt på den ekonomiska välfärden i Finland. 

Vårt arbetssätt omfattar alla direkta och indirekta skatter som anknyter till vår verksamhet. Sådana skatter är bland annat bolagets inkomstskatter, elskatter, mervärdesskatter, skatter på försäljningsvinster, överlåtelseskatter och fastighetsskatter. Till skatterna räknas dessutom förskottsinnehållningar och socialskyddsavgifter som innehålls på våra anställdas löner. 

Huvudprinciperna och anvisningarna för beskattningen beskrivs i vår ekonomiska policy, som baserar sig på Carunas affärsstrategi, vårt företagsansvar, vår riskhanteringspolitik och vår uppförandekod (Code of Conduct). Carunas styrelse godkänner vår ekonomiska policy och de ändringar som gäller den. 

Vår skatte utvärderas årligen. Carunas ekonomidirektör ansvarar för att den verkställs och föreslår eventuella ändringsbehov till revisionsutskottet. Revisionsutskottet utvärderar praxisen och föreslår behövliga ändringar för Caruna Networks Oy:s styrelse. Skattepraxisen gäller alla Caruna-bolag och anställda vid Caruna som arbetar med Carunas affärsverksamhet och i synnerhet med skatteärenden i anslutning till den. 

I oklara fall och i samband med ändringar i skattelagarna anlitar vi vid behov externa skatterådgivningstjänster som hjälp. Carunas ekonomiförvaltning koordinerar inköpet av skatterådgivningstjänster. 

Centrala principerna för vår skattepraxis 

I vår skattepraxis följer vi lagar, bestämmelser och etablerade tolkningar av skattelagarna, med hänsyn till lagens ordalydelse och syfte. Vi följer utvecklingen av skattelagstiftningen och skyldigheterna och analyserar deras konsekvenser. 

Vår skatteriskhantering baserar sig på koncernens riskhanteringspolicy. Vi identifierar, utvärderar och hanterar proaktivt skatterelaterade ekonomiska, affärsmässiga, anseende- och efterlevnadsrisker. 

Vår beskattning och dess grunder är förutsägbara och transparenta. Vi publicerar våra skatter i vår koncernredovisning i enlighet med internationella rapporteringsstandarder (IFRS). Vi presenterar alla uppgifter som behövs för att skattemyndigheterna och andra intressentgrupper som deltar i behandlingen av skatter ska kunna behandla ärendet. Vi gör skattedeklarationerna i tid och betalar våra skatter till rätt belopp och i rätt tid. 

Vi säkrar ägarvärdet genom att sträva efter kostnadseffektiva affärstransaktioner, affärslösningar och optimala skatteprocesser. 

Vår internprissättning baserar sig på OECD:s princip om marknadsmässiga villkor. Principen om marknadsmässiga villkor gäller alla transaktioner inom koncernen. 

Transaktioner med anknytning till vår beskattning är baserade på vår affärsverksamhet. Vi planerar beskattningen i enlighet med skattelagarnas syfte och alltid utgående från vår affärsverksamhet. Vi skapar inte konstgjorda eller enbart skattemässiga arrangemang. Vi bedriver inte aggressiv skatteplanering och verkar inte i länder som EU har definierat som så kallade icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, det vill säga länder som enligt EU:s bedömning inte följer principerna om transparens och rättvisa i beskattningen. 

Carunas skatteavtryck 

Vi är ett finskt företag och betalar alla våra skatter till Finland. Vi rapporterar om beskattningen genom vårt skatteavtryck, det vill säga de skatteinkomster och avgifter av skattenatur som samhället får från företagets affärsverksamhet. 

Utöver direkta och indirekta skatter omfattar vårt skatteavtryck förskottsinnehållningar och socialskyddsavgifter som innehållits på våra anställdas löner. Sammanfattningen omfattar de skatter och avgifter av skattenatur som vi enligt lag är skyldiga att betala eller samla in från våra kunder. Sammanfattningen omfattar inte skatter för vilka vi inte har någon lagstadgad deklarationsskyldighet. 

Sponsring och välgörenhet 

Vi stödjer finska, ansvarsfulla aktörer och föreningar inom våra nätområden. 

Vi väljer årligen ut lokala objekt inom vårt domänområde, vars verksamhet vi stödjer genom sponsring. Dessutom samarbetar vi med aktörer vars värden överensstämmer med vår egen värdegrund.

Ta del av våra tidigare sponsringar